Sosiale medium

Bø i Telemark
03
11°C
 

Dato

Fredag 21. september 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

45 prosent ja, 44 prosent nei

Samanslåing-bø-sauherad

 

Nesten heilt likt om kommunesamanslåing 

45 prosent svarar ja, 44 prosent svarar nei, 11 prosent veit ikkje.

Feilmarginen er ifølgje rapporten på 3,7 prosentpoeng.

Heilt nøyaktig vart resultatet 45 prosent ja, 44,3 prosent nei og 10,7 prosent veit ikkje. 600 personar har svart. Det er resultatet frå meiningsmåling om Bø kommune og Sauherad kommune skal slå seg saman. Det opplyser Bø kommune på sin heimesider på Internett.

I Sauherad seier 65,9 prosent ja medan 24,7 prosent svarar nei. 9,3 prosent veit ikkje.

Opinion skriv i rapporten at dersom ein tek ut veit ikkje-stemmene blir resultatet i Bø 50,4 for og 49,6 imot samsanslåing. Men forskjellen er så liten at den ikkje er statistisk signifikant. Det vil seie at det ligg innan for feilmarginen og derfor kan ein ikkje seie sikkert at det er fleirtal for. Opinion forklarar at det alltid vi vere knytt ei viss usikkerheit til slike undersøkingar. Grunnen er at utvalet ikkje er identisk med gruppa det gjeld.

Resultatet for Sauherad er derimot signifikant. Forskjellen mellom ja og nei er større enn feilmarginane.

Saka skal avgjerast i kommunestyret torsdag 16. juni. Rådmannen tilrår at kommunestyret seier ja til å slå seg saman med Sauherad kommune frå 1. januar 2020.

 

 

Telemark ikkje med

 

 

160610-Fylkeskart-Telemark-Buskerud-Vestfold

Er ute. Buskerud fylkeskommune vil berre snakke med Vestfold og Telemark er ute av samarbeidsplanen. Illustrasjon: Bø blad

 

BTV-samarbeidet sprekk

Buskerud fylkeskommune ønskjer ikkje å gå vidare i samanslåingsprosessen med Telemark.

 

Fylkeskommunane i Telemark, Buskerud og Vestfold har vore i gang med å sjå på ei mogleg samanslåing av dei tre. Fylkesutvalet i Telemark har blant anna hatt saka oppe og vedteke å gå vidare med prosessen.

Torsdag 9. juni var dei tre fylkesutvala samla til eit møte på Kongsberg, skriv Buskerud fylkeskommune på si heimeside på Internett. Under møtet kom det fram at det var viktig for alle tre fylka i gi kvarandre tydlege signal om vegen vidare.

Fylkesordførar i Buskerud, Roger Ryberg sa då at ein Buskerud ønskjer å forsette dialogen om ein mogleg felles region med Vestfold, utan Telemark. Samtidig har Buskerud også samtalar med Akershus og Østfold. Dei tre har eit felles fylkesutvalsmøte i slutten av neste veke.

Ifølgje NRK Telemark er fylkeskordførar i Telemark, Sven Tore Løkslid, skuffa. Det er også fylkesordførar i Vestfold, Rune Hogsnes som seier til NRK at det er Vestfold-Telemark-Buskerud (VTB-regionen) ein har jobba for. Han opplyser at Vestfold no ser både nordover og sørover.

 

 

Fann tre avvik

140821-Bø-sjukeheim-tome-rom-04-

Lang ventetid. Fylkeslegen skriv i tilsynsrapporten at tre av ni pasientar har fått tildelt langtidsplass, men ikkje har fått noko tidspunkt for når dei kan vente å få plassen. Arkivfoto

Venta i seks månadar på plass

Fylkeslegen har funne tre avvik i tilsynssaka mot tildelingskontoret og heimetenesta i Bø kommune. Ein person venta i seks månader før han fekk sjukeheimsplassen han skulle ha .

Det var i vinter at Fylkeslege Steinar Aase varsla tilsyn med Bø kommune etter at Varden skreiv om ei kvinne som fekk tildelt plass på sjukeheimen, men ikkje faktisk fekk noko rom. Aase peika på at det ikkje var forsvarleg pasientbehandling, og at det i tillegg tok ifrå pasienten klageretten.

No er tilsynet gjennomført og utkast til rapport føreligg.

 

Les meir om kva Fylkeslegen fann i papiravisa til Bø blad eller kjøp avisa på buyandread.no.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje