Sosiale medium

Bø i Telemark
38
-10°C
 

Dato

Fredag 14. desember 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Vil tilsetje reservasjonslege

Ledig fastlegehjemmel. Bø Legesenter har ledig ein fastlegehjemmel. Rådmannen har planar om fast tilsetjing. Arkivfoto.

Rådmannen i Bø tilrår å gje reservasjonslegen frå Sauherad fast legeplass ved Bø legesenter. Saka kjem opp som ekstrasak i Bø kommunestyre måndag kveld.

Det er varsla ei ekstrasak om ”tildeling av fastlegehjemmel til lege med reservasjon” til Bø kommunestyre sitt møte komande måndag. Rådmann Åse Egeland tilrår at kommunestyret godkjenner bruk av ledig legehjemmel til legen Katarzyna Jachimowicz som av samvitsgrunnar reserverer seg mot innsetting av spiral for sine listepasientar.
Sauherad kommune tapte i haust oppseiingssaka mot denne legen. Dommen seier at oppseiinga er ugyldig og at Sauherad er pliktig å tilby legen ein avtale som fastlege.

Bø har ledig hjemmel
Rådmannen seier i saka til kommunestyret at Sauherad ikkje har ledige hjemlar, medan ein i Bø har hatt ein ledig hjemmel over lengre tid. Rådmannen viser til at det i prosessen med kommunesamanslåing er gjeve signal om at saker som påverkar økonomien i ny kommune skal vurderast i samanheng.
– Rådmannen ber i denne saka kommunestyret om å ta stilling til prinsippet om Bø kommune skal godta ein slik reservasjon ved tilsetting i ledig legehjemmel, heiter det i saksomtalen frå rådmannen.

Rådmannen slår fast at høgsterettdommen gjev høve for reservasjon for legen, så sant det ikkje er urimeleg vanskeleg eller umogleg for kvinner å få satt inn spiral.
– Om ein godkjenner ein slik reservasjon for legen vil oppgåva måtte løysast gjennom avtale med dei andre legane ved legekontoret, av jordmor, helsesøster eller av spesialist.

Rådmannen seier at om Bø kommune ikkje vel å godta hjemmel for denne legen med reservasjon vil dette kunne få betydning for erstatningsansvaret for Sauherad kommune og det vil igjen påverke økonomien i den nye kommunen.

Ny ekstern gransking av IRMAT AS

Skal setje lys på IRMAT. Bø og Sauherad kommunar har i dag sendt ut pressemelding om at dei skal granske renovasjonsselskapet IRMAT AS. Arkivfoto: Øystein Akselberg

EKSTERN GRANSKING AV IRMAT I REGI AV TINGRETTEN

Bø og Sauherad kommunar seier i ei pressemelding i dag at kommunestyra i begge kommunane har vedteke ekstern, uavhengig granskning av det interkommunale renovasjonsselskapet IRMAT AS.

Det blir sagt at rådmannen arbeider nå aktivt med gjennomføring av desse vedtaka. I formannskapsmøter i begge kommunene sist veke redgjorde rådmannen for å bruke aksjelovas reglar om gransking, noko som blei vedteke i begge formannskapa med tilslutning til at rådmannen fortset arbeidet med å vurdere denne framgangsmåten. Bruk av aksjelovens reglar om gransking betyr at dersom Tingretten finn sakleg grunn til granskning er det Tingretten som oppnemner ein eller fleire granskarar. I pressemeldinga heiter det vidare at etter formannskapa i Bø og Sauherad sin oppfatning, sikrar dette kommunestyrevedtaka sine krav om uavhengigheit og profesjonalitet ved at det nå blir rettsvesenet som tek hand om den vidare prosessen knytta til granskninga.

Pressemeldinga er datert 4. desember 2018 og underteikna av ordførarane Borgar Kaasa i Bø og Mette Haugholt i Sauherad.

Private vil behalde Midt-Telemark Næringsutvikling

ØNSKJER BREI DISKUSJON: Dagleg leiar i Sentrumsringen, Ole-Johan Natadal, seier at ein ønskjer ein breiare diskusjon om MTNU

Bø og Sauherad vurderer å ta tilbake næringsarbeidet

Fleire private aktørar ønskjer å behalde MTNU, eller i det minste utsetje vedtaket og få ein breiare gjennomgang før ein evenutelt bestemmer seg for å leggje ned organet.

Det er i samband med samanslåing av Bø kommune og Sauheard kommune at Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) er kome i spel. Næringsselskapet er eit av dei som blei etablert i samarbeidet som Nome, Bø og Sauherad utvikla tidleg på 2000-talet. Når Bø og Sauherad jobbar med å slå saman administrasjonane i dei to kommunane ser dei også på desse samarbeidstiltaka.

Les meir i papiravisa eller i e-avisa.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje