201210-GG-Stasjonsgarden-33

Nybygg i sentrum stig i vêret