Sosiale medium

Bø i Telemark
07
2°C
 

Dato

Torsdag 21. november 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Kan bli årets musikkommune

Frå Bø kulturskules konsert for danseelevar og elevar som har musikk og bilde i SFO-tida tidlegare i år. Arkivfoto

Bø kommune er nominert til å bli årets musikkommune i 2019. Stikk kommunen av med sigeren, får den 50.000 kroner til eit musikktiltak.

Kvart år sidan 2013 har Norsk musikkråd kåra Norges musikkommune. For å få prisen må kommunen ha utmerkt seg i å tilretteleggje for lokalt musikkliv og aktivt ha bidratt til at så mange som muleg får høve til å oppleve musikk- og speleglede.

Ein av tre

Årets musikkommune får 50.000 kroner av Norsk musikkråd og Norsk tipping til å bruke på eit musikktiltak i kommunen.

Bø er ein av tre finalistar som kan motta årets pris, ifølgje ei pressemelding frå Norsk musikkråd. Dei to andre finalistane er Kongsberg og Troms. Vinnaren får prisen, som er eit samarbeid mellom Norsk musikkråd og Norsk tipping, i starten av desember.

Tenkjer heilskap

– Heilskapstanken til kommunen inn mot Bøs kulturnettverk gjer kommunen til ein klar kandidat til å bli årets musikkommune, seier dagleg leiar i Telemark kulturnettverk, Camilla Berg Rindahl.

Ho trekkjer fram at kommunen er ein ressurs som koordinerer og hjelper lokallaga.

– Eit godt tiltak som kommunen gjer er at den lagar eit halvårleg program for Bøs kulturnettverk sine arrangement, seier Berg Rindahl.

Har det vesle ekstra

Juryen som kårar årets musikkommune har i år vore ekstra opptatt av kva for kommunar som har det vesle ekstra og kva denne x-faktoren er. Rindahl er klar på kva som er spesielt med Bø.

– Det som gjer at kommunen skil seg ut, er folka i kultursektoren i kommunen. Dei er eldsjeler som investerer tida si i eit kulturarbeid som gjer ein forskjell, slår Rindahl fast.

– Her får du det beste frå by og bygd. Kommunen har eit godt kulturtilbod, samtidig som den er liten nok til at det er eit godt kulturnettverk i kommunen, seier ho.

– Bør gå til ungdom

Det er årets jury einig i.

– Til å vere ein relativt liten kommune med 6.500 innbyggjarar har Bø ein svært god kulturplan, seier jurymedlem og styreleiar i Norsk musikkråd, Bjørgulv Borgundvaag i pressemeldinga.

– Kommunen har også mange kulturarrangement, og har i tillegg eit stort og viktig folkemusikkmiljø, avsluttar han.

Frå 1. januar 2020 blir Bø slått saman med Sauherad kommune. Dersom Bø blir årets musikkommune, er Rindahl klar på kva kommunen bør bruke prispengane til.

– Pengane bør gå til eit lokalt musikktiltak som får med ungdommen, og som kan verke samlande på heile kommunen, foreslår ho.

Juryen som kårar årets musikkommune har i år bestått av:

 • Bjørgulv Borgundvaag, styreleiar i Norsk musikkråd
 • Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant
 • Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum
 • Åsmund Mæhle, generalsekretær i Norges Korforbund
 • Anders Wyller, artistrepresentant

5,6 millionar meir til lokalavisene enn i fjor

Medietilsynet fordeler 318 millionar kroner i produksjonstilskot til litt over 150 aviser i år, fem millionar kroner meir enn i 2018. Auken går til lokalaviser i ordninga Foto: Medietilsynet

Over 120 lokalaviser får auka den statlege pressestøtta med til saman 5,6 millionar kroner i 2019, ein auke på nesten åtte prosent frå 2018.

— Dette er i tråd med føringane i mediestøttemeldinga om at meir av støtta skal gå til små, lokale aviser, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i ei pressemelding.

Totalt får vel 150 aviser til saman 318 millionar kroner i produksjonstilskot i år, fem millionar kroner meir enn i 2018. Auken går i sin heilskap til lokalaviser i ordninga.

Bø blad får 520.413 kroner i 2019, mot 480.997 kroner i fjor.

Størst auke

Klassekampen får fortsatt mest støtte, med over 42 millionar kroner i tilskot, sjølv om avisa mister nokre hundre tusen kroner. Støtta til Bergensavisen og Morgenbladet har størst prosentvis auke målt mot fjoråret. Bergensavisens opplagsvekst gir nesten seks millionar kroner meir i støtte, og med 35 millionar i tilskot får avisa nest mest av støttemottakarane i 2019. Morgenbladet nær doblar si støtte til cirka 10,4 millionar etter å ha auka frå éin til to utgåver i veka.

Størst prosentvis reduksjon får Fiskeribladet, som mistar 14 prosent av støtta. Det svarer til ein nedgang på nesten éin million kroner.

Éi avis inn og fire ut

Éi ny avis kvalifiserte seg til å motta støtte i år. Avisa Midsundingen er lokalavis for Midsund kommune i Møre og Romsdal, og kjem dagleg ut på nett og som papirutgåve éin gang i månaden. Det er nettutgåva som kvalifiserte seg til tilskot.

Fire aviser forsvann ut av støtteordninga i 2019. Avisene Gjengangeren og Telen hadde for store økonomiske driftsoverskot i 2018 til å vera kvalifisert for tilskot, mens avisene Nordvestnytt og Åmliavisa har lagt ned drifta.

Medietilsynet har tidlegare konkludert med at dei nye søkjarane Dagbladet Pluss og Nett.no ikkje er kvalifiserte for produksjonstilskot fordi publikasjonane ikkje oppfylte krava til formål og innhald.

Dei største støttemottakarane

Over 208 millionar av støtta går til dei ti største mottakarane. Her er avisene som fikk mest i produksjonstilskot i 2019:

Avis20192018Utvikling i prosent
Klassekampen42 177 50042 944 322-2 %
Bergensavisen (BA)35 083 87829 158 13220 %
Vårt Land33 081 58236 909 220-12 %
Dagsavisen29 734 38332 070 495-8 %
Nationen21 868 778 22 949 182-5 %
Dagen15 392 13616 167 416-5 %
Morgenbladet10 411 6344 852 582115 %
iTromsø8 335 8148 229 6191 %
Fiskeribladet6 688 9377 647 891-14 %
Dagens Perspektiv6 081 6815 593 7239 %
Totalt208 856 323206 522 5821 %

Opplagsvekst gir auka støtte

Endringar i opplagsutviklinga er hovudårsaka til at tilskotet til dei såkalte nummer to-avisene (som Klassekampen, Fiskeribladet, Dagsavisen og Nationen) går opp eller ned frå år til år.

Størrelsen på tilskotet til den enkelte lokalavis er avhengig av om avisa kjem ut i Sør-Noreg eller Nord-Noreg, kor stort opplag avisa har og talet på utgåver i 2018.

Fakta om produksjonstilskotet

 • Nummeréin-medier er lokale aviser som har størst opplag på utgjevarstaden og aleinemedier er lokale aviser som er aleine på utgjevarstaden. Nummerto-mediene er lokale, regionale og nasjonale aviser som har ein konkurrent på utgjevarstaden, mens dei nasjonale vekemediene er vekeaviser som betjener heile landet
 • Medietilsynet har fordelt 318 millionar kroner i produksjonstilskot i 2019, der 230,7 millionar kroner går til nummer to-mediene, 76,9 millioner kroner til nummeréin- og aleinemediene og 6,9 millionar kroner til dei nasjonale vekemediene. 3,4 millionar kroner går til aviser i overgangsordning (aviser som skal ut av ordninga) og aviser som la ned verksemda si i løpet av 2019
 • Produksjonstilskotet skal bidra til eit mangfald av nyheits- og aktualitetsmedier over heile landet
 • Ordninga er særleg retta mot medier i marknader som er for små til å vere berekraftige og medier som er alternativer til dei leiande mediene i større marknader
 • Produksjonstilskotet blei fordelt for første gong i 1969
 • Ordninga er plattformnøytral og likestiller papir- og nettaviser

Endrar råd til hundeeigarar

Mattilsynet endrar på tidlegare råd det har gjeve til hundeeigarar.
Illustrasjonsfoto: Bø blad

Mattilsynet opphever nå rådet om å unngå nærkontakt mellom hundar. Resultata frå den omfattande kartlegginga ein har vore igjennom tyder på at sjukdomen ikkje smittar lett mellom hundar.

Veterinærinstituttet meiner at det ikkje er ein konkret fellesnemnar mellom alle dei registrerte tilfella med sjukdom ein har hatt på hundar i det siste. Instituttet understrekar i ei pressemelding at sjukdomsutviklinga kan skuldast fleire samanfallande faktorar.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje