Sosiale medium

Bø i Telemark
03
-5°C
 

Dato

Tysdag 11. desember 2018

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

Fryktar framtidig brakke-skule

Ein skule på vent. FAU-representantane ved Bø ungdomsskule, Live Semb Vestgarden (f.v.), Heidi Elise Kvale og Lars Lyngdal krev strakstiltak for inneklima og at utbetring og utviding av skulen igjen kjem inn i kommunen sin økonomiplan.

FAU ved Bø ungdomsskule er svært bekymra for situasjonen ved skulen på Frivoll.

Situasjonen ved Bø ungdomsskule er prekær både når det gjeld plassmangel og inneklima. Neste haust må skulen gjere plass til enda ein klasse. det same skkjer huasten 2022 og 2023. Rektor bekreftar at da har dei ikkje plass i eksisternade bygg. I dag er allereie for liten plass til grupperom og arbeidsplassar for tilsette.
– Me ser med stor bekymring på at både planar og vedlikehald for ein forbetring av ungdomsskulen er satt på vent, seier leiar i FAU, Heidi Elise Kvale, og peikar på at planarbeidet for framtidas ungdomsskule rett og slett er fjerna frå kommunens økonomiplan og at det heller ikkje er sett av midlar til nødvendig vedlikehald.

FAU-utvalet er tydeleg på at utspelet ikkje er ei solo-sak frå Bø og at dei støttar engasjementet og kravet frå Gvarv om ein ny skule i Sauherad.

– I intensjonsavtalen for samanslåing av dei to kommunane står det tydeleg at det skal byggjast ny skule på Gvarv og at skulen i Bø må oppgraderast og få ein auka kapasitet, seier Kvale, og legg til at dette nå ser ut til å bli totalt neglisjert.
– Me forlangar at begge kommunane prioriterer grunnskulane. Forholda både på Gvarv og her på Bø ungdomsskule er under einkvar kritikk. Nå må politikarane ta tak, seier dei tre FAU-representantane.

Les meir om saka i vekas avis.

 

 

Vil tilsetje reservasjonslege

Ledig fastlegehjemmel. Bø Legesenter har ledig ein fastlegehjemmel. Rådmannen har planar om fast tilsetjing. Arkivfoto.

Rådmannen i Bø tilrår å gje reservasjonslegen frå Sauherad fast legeplass ved Bø legesenter. Saka kjem opp som ekstrasak i Bø kommunestyre måndag kveld.

Det er varsla ei ekstrasak om ”tildeling av fastlegehjemmel til lege med reservasjon” til Bø kommunestyre sitt møte komande måndag. Rådmann Åse Egeland tilrår at kommunestyret godkjenner bruk av ledig legehjemmel til legen Katarzyna Jachimowicz som av samvitsgrunnar reserverer seg mot innsetting av spiral for sine listepasientar.
Sauherad kommune tapte i haust oppseiingssaka mot denne legen. Dommen seier at oppseiinga er ugyldig og at Sauherad er pliktig å tilby legen ein avtale som fastlege.

Bø har ledig hjemmel
Rådmannen seier i saka til kommunestyret at Sauherad ikkje har ledige hjemlar, medan ein i Bø har hatt ein ledig hjemmel over lengre tid. Rådmannen viser til at det i prosessen med kommunesamanslåing er gjeve signal om at saker som påverkar økonomien i ny kommune skal vurderast i samanheng.
– Rådmannen ber i denne saka kommunestyret om å ta stilling til prinsippet om Bø kommune skal godta ein slik reservasjon ved tilsetting i ledig legehjemmel, heiter det i saksomtalen frå rådmannen.

Rådmannen slår fast at høgsterettdommen gjev høve for reservasjon for legen, så sant det ikkje er urimeleg vanskeleg eller umogleg for kvinner å få satt inn spiral.
– Om ein godkjenner ein slik reservasjon for legen vil oppgåva måtte løysast gjennom avtale med dei andre legane ved legekontoret, av jordmor, helsesøster eller av spesialist.

Rådmannen seier at om Bø kommune ikkje vel å godta hjemmel for denne legen med reservasjon vil dette kunne få betydning for erstatningsansvaret for Sauherad kommune og det vil igjen påverke økonomien i den nye kommunen.

Ny ekstern gransking av IRMAT AS

Skal setje lys på IRMAT. Bø og Sauherad kommunar har i dag sendt ut pressemelding om at dei skal granske renovasjonsselskapet IRMAT AS. Arkivfoto: Øystein Akselberg

EKSTERN GRANSKING AV IRMAT I REGI AV TINGRETTEN

Bø og Sauherad kommunar seier i ei pressemelding i dag at kommunestyra i begge kommunane har vedteke ekstern, uavhengig granskning av det interkommunale renovasjonsselskapet IRMAT AS.

Det blir sagt at rådmannen arbeider nå aktivt med gjennomføring av desse vedtaka. I formannskapsmøter i begge kommunene sist veke redgjorde rådmannen for å bruke aksjelovas reglar om gransking, noko som blei vedteke i begge formannskapa med tilslutning til at rådmannen fortset arbeidet med å vurdere denne framgangsmåten. Bruk av aksjelovens reglar om gransking betyr at dersom Tingretten finn sakleg grunn til granskning er det Tingretten som oppnemner ein eller fleire granskarar. I pressemeldinga heiter det vidare at etter formannskapa i Bø og Sauherad sin oppfatning, sikrar dette kommunestyrevedtaka sine krav om uavhengigheit og profesjonalitet ved at det nå blir rettsvesenet som tek hand om den vidare prosessen knytta til granskninga.

Pressemeldinga er datert 4. desember 2018 og underteikna av ordførarane Borgar Kaasa i Bø og Mette Haugholt i Sauherad.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje