Sosiale medium

Bø i Telemark
03
23°C
 

Dato

Fredag 23. august 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Forfatterarkiv

– Ein million på taket

Stort solcelleanlegg. Gardsfolka på Tollehaugen på Vreimsida har investert over ein million kroner i stort solcelleanlegg på taket til driftsbygningen som husar 30.000 unge høner. Halvor Tollehaugen (i midten) rosar karane frå Bø Installasjon for god jobb; Oddgeir Torekåsa (t.v.) og Henning Gilde. Det vil ta over ti år før investeringa løner seg.

På Tollehaugen gard er det gjort ei grøn og framtidsretta investering. På taket til driftsbygningen ligg det 450 kvadratmeter solcellepanel.

På garden Tollehaugen på Vreimsida driv Halvor Tollehaugen og Berit Verpe Tollehaugen med oppaling av høner. Kyllingane er berre 20 timar gamle når dei kjem til garden frå ein produsent i Rogaland. På Tollehaugen blir dei fora og stelt i rundt 112 dagar før dei går ut til ei rekkje gardar for å produsere egg. Tollehaugen er ein av ti slike høneoppdrettarar på landsbasis. Produksjonen på Tollehaugen gjev elles arbeid for fire personar.

Stor investering

16. juni stod eit av dei største solcelleanlegga innan landbruket i Telemark klar til bruk. Det leverer straum til oppvarming, lys og lufteanlegg i driftsbygningen. Anlegget har to solcellepanel på taket av driftsbygningen, 160 kvadratmeter på austsida og 292 kvadratmeter på vestsida.

Anlegget har ein potensiell straumstyrke på 82,3 kW, som tilsvarer energibehovet for fire bustadhus på årsbasis. Anlegget har ein prislapp på rundt 1,2 millionar kroner inklusive moms og ein reknar med at anlegget vil løne seg innan ein 12-års periode.

Les meir om saka i dagens Bø blad.

Færre bøheringar

Befolkningsendringar. Mange har meldt flytting frå Bø i 2019. Her passerer eit tog forbi Bø fjernvarme og dammen ved Gullbring.

Tysdag morgon var dei nye folketala offentleggjorde på Statistisk sentralbyrå sine nettsider. Det viser seg at Bø kommune har ein minke i folketalet for andre kvartal på rad. Så langt i år har folketalet i Bø blitt redusert frå 6.630 innbyggjarar til 6.504 innbyggjarar. Dette er 126 færre enn ved årsskiftet. Det er talet på utflyttingar som gjer utslaget. Det er registrert heile 283 utflyttingar så langt i år, mot 157 innflyttingar. Nettoresultatet i andre kvartal er på minus 105 for Bø.

Etter dei siste tellingane er Nome igjen større enn Bø. Nome har auka med 20 innbyggjarar og kan vise til 6.558 innbyggjarar. Sauherad har auka med åtte sjeler og har eit bokført innbyggjartal på 4.

– Dette er ein tendens me har sett i mange år, med nedgang 1. og 2. kvartal. Samtidig har Bø hatt veldig høge tall 3. kvartal. Det blir spennande å sjå resultatet etter 3. kvartal, seier rådmann Åse Egeland i ein kommentar.

Herre i eige hus

Byggjer på Bøhaugen. Kyrkjeverje i Bø, Martin Stærk, på tomta til det nye kyrkjekontoret på Bøhaugen. Grunnarbeid pågår nå i regi av Telemark Grunn og betong (TGB). Det nye bygget skal ha tilkomst frå parkeringsplassen som ligg langs Kyrkjevegen. Foto: Øystein Akselberg

Bø kyrkjekontor skal bli herre i eige hus. I februar skal dei tilsette på kyrkjekontoret og kyrkjegardsstaben vere på plass i nytt bygg på Bøhaugen.

Bø kyrkjekontor har i alle år leigd lokale og har vore lokalisert ulike stader i Bø sentrum. I fleire år hadde dei tilhald i bankbygget til tidlegare Bø sparebank. No er det plassert i Liabygget lenger opp i Bøgata. Kyrkjegardstenesta har tilhald i det som er både kapell og bårehus på Bøhaugen. Her er det små og lite tenelege lokale.

Felles bygg

– Me ser fram til å samle heile staben som jobbar i Bø kyrkjelyd i eitt hus oppe på Bøhaugen, seier kyrkjeverje Martin Stærk.

Han legg til at det hastar å få betre garasje- og verkstadanlegg for kyrkjegardstenesta.

Grunnarbeidet til nytt hus er godt i gang på tomta som ligg ved Kyrkjevegen på bortsida av parkeringsplassen ved Bø kyrkje. Bygget blir ført opp i to etasjar, med ei grunnflate på 200 kvadratmeter. I hovudetasjen skal det vere seks kontorplassar, pauserom, kopirom, WC og lagerrom. Kontora er meint for Bø kyrkjekontor sine to prestar, kyrkjeverjen, ein sakshandsamar, organist og korleiar. I underetasjen skal kyrkjegardsdrifta ha tilhald. Her blir det garasjeanlegg, verkstad, kontor og garderobar.

– Det skal bli eit enkelt og funksjonelt bygg som skal ligge lågt i terrenget. Det får saltak, mørk låvekledning og mørk takstein, seier Stærk, og legg til at bygget får tilkomst frå parkeringsplassen. Budsjettet for bygget er på 8,75 millionar kroner inkludert moms.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje