Sosiale medium

Bø i Telemark
01
-2°C
 

Dato

Sundag 24. mars 2019

Web-kamera i Bø

Høgskulen
Lifjell

Skulestreik i Midt-Telemark

Barn og unge frå Sauherad barne- og ungdomsskole samla ved Kiwi på Gvarv.

Ikkje bare i dei større byane har barn og unge i dag samla seg til skulestreik for klima. På Gvarv gjekk elevar frå Sauherad barne- og ungdomsskole i demonstrasjonstog frå skulen gjennom sentrum til parkeringsplassen bak Kiwi.

I Bø samla dei unge demonstrantene seg i føremiddag ved kommunehuset. Her er det framleis markering av skulestreik for klima.

Les meir i papiravisa torsdag 28. mars.

Ras i Venstre-oppslutning

Venstre mistar veljarar både i Bø og Sauherad. I Bø er nedgangen på heile 19 prosentpoeng. Senterpartiet veks derimot i begge kommunar.

Ei fersk meiningsmåling utført på oppdrag av Bø blad viser at veljarane i Midt-Telemark flyttar på seg. Det er særleg Venstre og Senterpartiet som får merke dette, men også andre parti kjenner på svingningane. Det er òg forskjellig utvikling i dei to kommunane på nokre parti.

Les meir i dagens Bø blad, enten i papiravisa eller på www.buyandread.no

– Lekkasje kan få negative følgjer for Gullbring

Oppgjeven etter avislekkasje. Rektor ved Universitetet i Søraust-Noreg, Petter Aasen (t.v.) og direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, Hans Erik Stormoen, møtte i Bø formannskap måndag. Foto: Øystein Akselberg

Avisa Varden presenterer i dag ein lekkasje frå eit lukka møte i Bø formannskap måndag. Der blei det drøfta framtidig organisering og drift av Gullbring kulturanlegg. Deler av møtet handla om kva rolle i Gullbrings framtid partane Bø kommunale eigedomsselskap (BKE), Universitetet i Søraust-Noreg (USN) og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) skal ha. I dag slepper Varden informasjon frå «svært velinformert hald» og går ut med at SSN ønskjer å kjøpe seg inn i Gullbring kulturanlegg.

Varden si kjelde antyder at kjøpesummen det har vore snakk om vil liggje på mellom 35 og 50 millionar kroner og at SSN vil krevje å eige minst 90 prosent av aksjane.

Kan gje negative følgjer

Bø blad var like etter nyheita kom på Vardens heimeside i kontakt med direktøren i SSN, Hans Erik Stormoen.

– Eg er svært oppgjeven over at denne saka har kome ut. Eg er redd for at lekkasjen gjer arbeidet vårt vanskelegare og at den kan få svært negative følgjer, seier Stormoen, og legg til at deira intensjonar har vore hundre prosent positive for å sikre god drift av Gullbring i framtida.

– Det einaste me har hatt i tankane er å støtte opp under campus i Bø og å sikre lokalsamfunnet og studentane eit godt og levande kulturhus til beste for alle, seier han.

Stormoen stadfestar at det i møtet måndag var dialog mellom Bø kommune og Gullbring kulturanlegg om vidare drift og bruk av kulturhuset. Han seier målet til SSN har vore å finne ein god driftsmodell for Gullbring.

Stadfestar ønskje om oppkjøp

– Me har ikkje diskutert summar eller detaljar om eit eventuelt innkjøp, men det er klart at Gullbring som AS ikkje har ein solid økonomi og treng sårt vedlikehald for å kome opp på ein moderne standard, seier han.

Stormoen stadfestar også at dersom SSN skal gå inn som aksjonær, må ein også ha kontroll på drifta og dermed ha majoriteten av aksjane.

Jobbar med fleire alternativ

Kommunalsjef Terje Kili i Bø kommune kan stadfeste at det som står i Varden ikkje er uriktig, bortsett frå at det ikkje er lagt fram noko tilbod om kjøp. Kili meiner at oppslaget er svært uheldig og kan gjere noko med framtidas relasjonar mellom administrasjon og politikken i saker som dette.

– Eg må presisere at SSN si interesse i Gullbring er berre eit av fleire alternativ me jobbar med for å sikre Gullbring si framtid. Me jobbar også vidare med dei andre alternativa, seier Kili, og viser til at det dreiar seg om at kommunen kan ta over både drift og hus, at BKE går inn i Gullbring eller at ein fortset på same måte som i dag.

Bø blad

Bø blad er ei uavhengig lokalavis for Bø kommune i Telemark. Bø blad arbeider etter Redaktørplakaten, Ver Varsam-plakaten og Tekstreklameplakaten sine retningsliner for god presseskikk. Ansvarleg redaktør: Hilde Eika Nesje