Årsmøte for Bø Skulemusikk

15. februar 2024 kl. 18:00
Bø Skulemusikk

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR
BØ SKULEMUSIKK
TID OG STAD: 15 FEB, GULLBRING, KL18.00

Saker:
Sak 1: Opning/konstituering
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• val av møteleiar og sekretær for årsmøtet
• fastsetting av forretningsorden
• val av to protokollunderskrivarar

Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert rekneskap for forrige kalenderår
Sak 4: Orientering om Sommerlandfestivalen
Sak 5: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 6: Budsjett for inneværande kalenderår
Sak 8: Val
• Val av Styre
• Val av Valnemd
• Val av Driftsutval
• Val av Loppeutval
• Val av Sommerlandfestivalutval
• Val av revisor.

Saker som ønskjast behandla på årsmøtet må være sendt inn til styret seinast ei veke før møtet. Innmelde saker må være behandla av styret før årsmøtet.
Det kan sendast til : gudavdlee@gmail.com

Ynskjer alle velkommen til årsmøte

Helsing styret i Bø Skulemusikk