Meining

Engasjert? Vil du dele meininga di? Send oss eit lesarinnlegg!

Innlegget må ikkje overstige ei A4-side med 12 pkt skrift. Er innlegget lenger, tek redaksjonen atterhald om å korte det ned. Redaksjonen må kjenne skrivaren sin identitet og me anbefaler at alle innlegg er underskrive med fullt namn.

E-post: redaksjon@boblad.no