110120-Klausen-04

Endeleg siger til Klausen

110120-Klausen-04

Lang kamp. Tordis Stigen Klausen har kjempa sidan 1993 for å få aksept for at ho var skada av kvikksølvdamp, få skadane godkjende som yrkessjukdom og å få erstatning.

 

Medhald i Høgsterett

Tannhelsesekretær Tordis Stiegen Klausen har vunne den siste og avgjerande sigeren i Høgsterett. Høgsterett har no sagt at Yrkesskadeforsikringsforeininga (YFF) er erstatningsansvarleg for skadane ho har fått etter at ho vart utsett for kvikksølvdamp då ho jobba på tannlegekontoret i Bø. Det er det same som lagmannsretten kom til i fjor, men YFF anka saka til Høgsterett.

– Eg er glad for at eg endeleg er i mål, seier Stigen Klausen

Ho seier at ho, i tillegg til vere yrkesskadd no er utsliten av kampen.

Klausen Stigen starta kampen for å få rett diagnose og få sjukdommen godkjent som yrkessjukdom i 1993 og har tapt i ei rekkje rettsinnstansar. Først i 2012 godtok Nav kviksølvskadane som yrkessjukdom.

– Saka er prinsipiell og avgjerda i Høgsterett vil føre til at fleire kvikksølvskadde tannhelsesekretærar får erstatning frå forsikringsselskapet, seier Anders Lindstrøm, advokaten til Parat (arbeidstakarorganisasjonen som Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) er del av) i ei pressemelding. .