2016-03-Kommunehus

To har trekt søknad

2016-03-Kommunehus

To trekkjer seg. To av dei åtte søkjarane til kommunalsjefstillinga trekkjer seg. Foto: Øystein Akselberg

Søkjer ikkje likevel

Bø kommune har lyst ut ei kommunalsjefstilling etter Svein Lerum. Åtte søkte på stillinga, fire av desse ønskte ikkje namnet sitt offentlegjort. Det klaga Bø blad på og saka vart anka til Fylkesmannen. Da var det att tre søkjarar fordi ein søkjar trekte søknaden då Bø blad kravde innsyn. Fylkesmannen gav Bø blad rett i at ein av dei tre gjenverande søkjarane ikkje hadde god nok grunn til at namnet ikkje skulle offentlegjerast. Krav om offentlegheit har fått også denne søkjaren til å trekkje seg. To mannlege søkjarar står att som får halde namnet sitt hemmeleg, i tillegg til dei fire som allereie er kjent.

Bø blad grunngav kravet sitt med at kven som får ei kommunalsjefstilling er av offentleg interesse. Kommunen skal tene innbyggjarane og dei har krav om stor grad av innsyn i kva som skjer.