160702-kulturminneplan

Kulturminneplan på høyring

160702-kulturminneplan

Sindre Flø og Bergit Askildt Myrjord har vore sentrale i arbeidet med interkommunal kommunedelplan for kulturminne. Biletet er frå da Bø blad skreiv om planarbeidet i januar 2015, og staden er det spektakulære kulturminnet på Gårahaug. Foto: Gro B. Røiland

Bø kommune og Sauherad kommune har laga ein felles kulturminneplan. Den er nå lagt ut på høyring. Frist for å kome med skriftlege merknader og innspel til planen er 20. august.

Målet med planen er blant anna å auke kompetansen på kulturminnefeltet og sikre forsvarleg bruk og vern av kulturminne, både materielle og immaterielle. Kommunane ønsker også å vera ein aktiv aktør og støttespelar for frivillige lag og foreiningar, grunneigarar, næringsliv og andre som ønskjer å utnytte areal, kulturminne og –miljø.

I planen er det utpeika tre satsingsområde. Det er vern gjennom forsvarleg bruk, immateriell kulturarv som ein skal bevare og formidle, samt arkiv, bibliotek og museum.

Viktige kulturlandskap for Sauherad er ifølge planen Nesodden og Evju Bygdetun. For Bø nemner planen Liheia,  Bøhaugen, Nordbø-Forberg, Jønneberg, Bø prestegard, Gårahaug og Stoklandsheia.