Håvard Bakka at skog tømmer Hegnunvegen 1

Full fart i skogen

Furu av god kvalitet. Skogbruksleiar Håvard Bakka i AT Skog viser kor mykje furustokken har vakse dei 75 siste åra. Furua blei minst 150 år før den nyleg blei hogd. Foto: Øystein Akselberg.

Innan juni er omme vil 20.000 kubikkmeter tømmer vere hogd ut av skogane i Bø hittil i år. Gode tømmerprisar stimulerer til hogst.

Leiar i Bø skogeigarlag, Olav Halstensgård, og skogbruksleiar i AT Skog, Håvard Bakka, kan allereie nå slå fast at det går mot eit svært godt år for hogsten av skog i Bø.

– Innan juli har det blitt hogd 20.000 kubikkmeter tømmer i Bø dette av året, seier dei, og legg til at årssnittet i Bø ligg på rundt 25.000 m3.

Det kan dermed gå mot det beste hogståret sidan toppåret 2007. Då blei det hogd ut 41.000 m3. I år trur skogfolka at ein i allefall kjem opp i 30-35.000 m3.

Dei reknar med at furu utgjer 60 prosent av hogsten i Bø i år og at førstehandsverdien på tømmeret ligg på 330-350 kroner per kubikk. Verdien av tømmeret som er teke ut første halvår er sju millionar kroner, men verdiskapinga vidare i kjeda kan gangast med ti. Skogsdrift har store ringverknader og er også ein stor distriktarbeidsplass.