121129-Brann-Flatinvegen-17-

Fylkesmannen vil stengje skogsbilvegar

Svært stor brannfare. Det er svært stor brannfare og vêrmeldingane melder at det tørre og varme vêret held fram. Arkivfoto brannøving

Ekstrem brannfare

Fylkesmannen oppmodar skogeigarar og andre eigarar av vegar i skogsområde om å låse bommar eller på annan måte redusere unødig bruk av skogsvegane.

– Oppfordringa om å stengje vegane gjeld fram til vêrsituasjonen har endra seg og skogbrannfaren er vesentleg redusert.

Det skriv fylkesberedskapssjef ved Fylkesmannens kontor, Jan Ruud, i ei pressemelding i dag, måndag.

Ruud oppfordrar også til at det blir sett opp informasjonsplakatar ved innfartsårar og sentrale turområde.

– Grunnen til denne sterke oppfordringa er den ekstreme situasjonen me har i fylket i dag med knusktørre skog- og utmarksområde og utsikt til at det held fram med tørt og varmt vêr, skriv Ruud.

Han meiner at ved å avgrense tilgangen til motorisert ferdsel innover i skogsområde vil ein redusere ferdsel og risikoåtferd i utilgjengelege og fjerntliggande område. Responstida er ofte heilt avgjerande for å unngå store katastrofar.

– Fylkesmannen ventar at alle tek ansvar og gjer sitt til for å unngå farlege situasjonar.

– Telemark har om lag 500 mil med skogsbilvegar i tillegg til eit omfattande traktorvegnett. Fylkesmannen reknar med at ein tredel av skogsbilvegane kan låsast med bom, men at desse vegane dekkjer to tredeler av skogarealet med vegdekning.