191024-vindkraft

Legg vekk nasjonal ramme for vindkraft

SAUHERAD: Det var peika ut eit område som var eigna for vindkraftutbygging i Sauherad. Lokalpolitikarane var negartive. Illustraskjon: NVE/Kartverket

– Regjeringa har kome fram til at den ikkje vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med dei 13 områda som er vurderte som særleg eigna for etablering av vindkraftproduksjon.

Det skriv regjeringa på heimesida si. Regjeringa ønskte at både prosessen og utforminga av ei nasjonal ramme for vindkraft skulle vere konfliktdempande, men konkluderer med at det målet ikkje er nådd. No vil ein gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft med tanke på å gjere den betre. Regjeringa skriv at ein ikkje vil gi konsesjonar til vindkraft før ein har fått avklaring på endring i konsesjonsbehandlinga.

Krava til detaljplanar skal skjerpast. Det skal førast strengare praksis med forlenging av byggefristar. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget skal sikrast best mogleg handtering. Fylkeskommunen skal konsulterast.