Gullbring vinter snø
BRANN: Veslejulaftan måtte brannvesenet rykke ut til Gullbring. FOTO: Bø blad, arkiv

Vil putte meir pengar i Gullbring

– Det er ingen som seier at me skal tene pengar på Gullbring. Poenget er at eigedomsselskapet kan gå med overskot. Me skal putte meir pengar i Gullbring.

Einar Fagerås vil putte meir pengar i Gullbring enn det som har vore gjort.

Det seier Einar Fagerås i Senterpartiet i eit svar til Bård Kleppe. Kleppe har sagt i ei nettsak i Bø blad at han ser det som ein utopi at Gullbring skal gå med overskot.

– Enten må me putte inn meir pengar i Gullbring, eller legge det ned, seier Fagerås og held fram.

– Det billegaste på kort sikt er at Studentsamskipnaden får kjøpe Gullbring. Nokre av oss trur at det kanskje vil koste litt meir første åra, men det kan kanskje også koste litt mindre, seier Fagerås.

Han peikar på at Midt-Telemark kommunale eigedom har lagt inn sikkerheit på ein million kroner i sitt forslag. Men Fagerås peikar også på at overføring av bankgaranti kan gje rimelegare leige.

– Poenget er at om det blir dyrare dei første åra, så blir det billegare enn å selje, seier Fagerås. Han meiner det kan gå ganske raskt å kome over på den positive sida.

Kneik i starten

– Klarar kommunen den økonomiske kneika dei første åra?

– Det har vore gjennomgang av bygget og er ikkje fare for alvorlege kostnader. Min konklusjon er at det også er risiko knytt til å selje, seier Fagerås.

Han peikar blant anna på at Samskipnaden er pliktig til å gå med overskot på alt anna enn studentvelferd. Hans Erik Stormoen i SSN opplyste i formannskapsmøtet måndag om at samskipnaden kan drive med underskot når det gjeld studentvelferd. Fagerås peikar på at ein her eventuelt går underskot i eit tilbod som ikkje berre er for studentar. Han seier ar ein ikkje veit om dei som styrer i samskipnaden vil setje opp leiga i framtida.

Han viser til at kommunen skal leige heile huset og leige det tilbake til Universitetet i Søraust-Noreg (USN) i begge alternativa.

– Det ligg usikkerheit i å leige òg. Dette er indrefileten i sentrum. Det er eit stort tap å misse mulegheita til å utvikle den, meiner Fagerås.

Han seier at om kommunen ikkje eig kan ein berre påverke gjennom å hindre utbygging via reguleringsplan.

Brukar opp fond

I det budsjettet kommunestyret så langt har vedteke vil reservefondet bli brukt opp på få år fordi ein ikkje klarar å få drifta i balanse. Kommunestyret har vedteke kutt, blant anna i personalkostnadane.

Det har kome melding frå departementet om at ein må redusere auke i eigedomsskatt med rundt 1,5 millionar kroner.

Sosialistisk Venstreparti fekk med i samarbeidserklæringa mellom eige parti, Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Venstre at ein ikkje skal redusere sosialstøtta med barnetrygda. Det vart informert på formannskapsmøtet om at det vil koste ein million kroner meir enn det ein trudde tidlegare.

Ordførar Siri Blichfeldt Dyrland har opplyst at universitetet har sagt at det vil halde fram med å leige symjehallen og idrettshallen, sjølv om kommunen overtek. Blichfeldt Dyrland har fått opplyst at dei to utgjer om lag to tredeler av leigeavtalen som gir Gullbring knapt fire millionar kroner Der kan forsvinne ein million kroner i leigeinntekter frå 2024.

Blichfeldt Dyrland seier at det kan også gjelde om SSN eig, men ein veit ikkje om SSN som eigar kan ha mulegheit til å gjere meir slik at lokala er meir attraktive for universitetet.

– Administrasjonen har ikkje full oversikt. Det er fleire ting det er usikkerheit om. Eg trur det vil sjå betre ut av fleire grunnar når me får heile bildet, seier Fagerås.

Måndag kjem saka opp i kommunestyret.

Retta: Venstre er føya til, det er også med i fleirtalssamarbeidet.