Redaktør Hilde Eika Nesje:

Vedtak som forpliktar

Etter dagar, veker og år med debatt om økonomien i Gullbring kulturanlegg, blei det måndag tatt ei viktig avgjerd i Midt-Telemark kommunestyre: Kommunen skal fortsatt eige den kulturelle storstova. Det betyr ikkje at alt er landa. Det er fortsatt spørsmål rundt praktiske løysingar og økonomisk strategi framover. Likevel, debatten om eigarskap, som har vekt eit sjeldant sterk engasjement blant innbyggjarane, er over for denne gong.

Så kjem ein til det som blir utfordringane framover, for dei vil det vere nok av. Det aller første kommunestyret og dei ferske politikarane i ny kommune har gjort eit vedtak som forpliktar. I debatten som har gått kring eigarskapet har det kome fram at kommunepolitikarar i Bø over fleire år har sultefora og tynt kulturhuset inntil beinet. Alle har snakka om genistreken det var å byggje Gullbring, kor viktig huset har vore for innbyggjarane og utviklinga av bygda Bø, men ein har samtidig «gløymt» at det trengst pengar for å drifte eit slik hus.  Ein visste dette heilt frå starten, men med svak kommuneøkonomi har det blitt stadig vanskelegare å prioritere nok. Det siste tiåret har summen som Gullbring har fått frå kommunen vore nesten latterleg i forhold til behovet.

Midt-Telemark kommune må spare nesten 40 millionar kroner i nærmaste framtid. Det betyr utfordringar for den politiske og administrative leiinga i kommunen. Ein må kutte på alle plan framover, og alle einingar må rekne med innstramming. Da blir det også krevjande å sette av nok midlar til Gullbring. Korleis ein skal klare dette, blir ei nøtt. Ein får håpe at politikarane har evna til å finne gode løysingar, og at ein samarbeider godt vidare både med Universitetet og Studentsamskipnaden.

Kultur er ikkje eit overskotsprosjekt, men ein kan gjerne seie at den er nødvendig. Kultur løner seg på andre måtar og gjev ringverknader i eit lokalsamfunn. Folk skal trivast der dei bur, og da trengst eit kulturelt samlingspunkt. Gullbring kulturanlegg er viktig for ein heil region, og for utviklinga av den. Det er den første tanken dei som sit på pengesekken og skal prioritere må ha. Deretter må politikarane stå for avgjerda dei har tatt denne veka. Skal kommunen fortsatt eige kulturanlegget, må ein sørgje for at budsjettposten til Gullbring er stor nok i framtida. Viss ikkje kan Gullbring bli ei hodepine også i dei neste 25 åra.

Hilde Eika Nesje

Ansvarleg redaktør