Samlar frivillige for å tilby praktisk hjelp

Frivilligsentralane i Bø og Sauherad jobbar nå saman om å rekruttere frivillige som kan stille opp med praktisk hjelp i kvardagen til dei som treng det nå.

Hjelp til enkeltpersonar – tiltak for å hindre smitte av koronavirus er eit initiativ frå Bærekraftig Liv i Bø. Det går ut på at ein har sett igang med å rekruttere frivillige som kan stille opp viss nokon treng praktisk hjelp framover nå. Det er frivilligsentralane i Bø og Sauherad som jobbar saman om tiltaket.

Rask respons

– Me kan bidra ved å hjelpe enkeltpersonar med praktiske ting som å handle varer, hente medisinar og slikt, seier dagleg leiar ved frivilligsentralen i Bø, Elisabeth Haugen, som la ut informasjon om dette på frivilligsentralen si heimeside og Facebook i går. I tillegg blei det sendt ut sms til dei som allereie er i nettverket til frivilligsentralen

– Allereie nå har 25 frivillige meldt seg og er klar til å hjelpe. Det er godt å få respons så raskt, men det er òg fint å få med fleire. Sjølv om ikkje alle som melder blir sett i arbeid med ein gong, er det fint å ha nokon å ta av dersom behovet skulle bli stort. Dette er uansett ei god øving for beredskapen i lokalsamfunnet, seier Haugen.

Ho oppmodar også folk som treng hjelp om å ta kontakt med med Bø frivilligsentral. 

Avgrensa periode

For å klare å gjennomføre det praktiske hjelpetiltaket er frivilligsentralen avhengig av frivillige som vil stille opp og stå på ei beredskapsliste for praktisk hjelp.

Det frivillige engasjementet vil i utgangspunktet vare i den perioden som koronaviruset er ein trussel for samfunnet, seier Haugen, og legg til at det viktigaste ein kan gjere nå er å hindre at mange blir sjuke og forsinke spreiing av viruset mest muleg.

– Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetenesta vil kunne gje behandling til alle som treng det. Alle kan bidra til å stoppe spreiinga, seier Haugen, og fortel at dei som melder seg til frivillig innsats vil bli godt informert om kva dei skal gjere.

Handlehjelp for folk i karantene

– Det kan til dømes vere å handle for personar som er i karantene eller isolasjon fordi dei har symptom på koronasmitte. Det kan også vere at folk treng handlehjelp fordi også pårørande som pleier å handle for dei må vere i karantene eller isolasjon. Dei som melder inn at dei treng hjelp skal bare fortelje oss kva dei treng hjelp med, seier Haugen.

Ho understrekar at ein skal vere nøye med reinhald og risikoen for smittespreiing for dei som hjelper til. Handleliste skal ringast inn. Ein skal også unngå å handtere pengar og setje varer på trappa til folk.

Bø og Sauherad Røde Kors har omsorgsgruppe og hjelpekorps. Dei vil komme med sine initiativ når kommunen og andre melder inn behov som rettar seg mot deira aktivitetar.

TRENG DU HJELP?

Dersom du treng hjelp til handling eller anna praktisk hjelp i samband med koronatiltak kan du ringe til Bø Frivilligsentral:

Telefon: 909 63 587.