MINDRE HALLOWEEN-FEST. Kommuneoverlegen i Midt-Telemark anbefaler alle å følgje dei nasjonale anbefalingane om å ikkje ha meir enn fem gjestar i eigen heim.
MINDRE HALLOWEEN-FEST. Kommuneoverlegen i Midt-Telemark anbefaler alle å følgje dei nasjonale anbefalingane om å ikkje ha meir enn fem gjestar i eigen heim.

Kommuneoverlegen i Midt-Telemark:

Rådar ungdom til å følgje nasjonale reglar under Halloween-feiringa

– Eg skjønnar godt at dei unge er lei og synest det er vanskeleg med strenge koronareglar. Eg vil likevel råde dei til å støtte opp om dei nasjonale smittevernreglane, seier kommuneoverlegen i Midt-Telemark.

Den årlege Halloween-feiringa blir ganske annleis i år for mange. Koronasituasjonen set grenser for kor mange som kan møtast i private heimar, og skal ein vere fleire samla må det både ein ansvarleg arrangør og eit offentleg lokale til.

Kan ikkje lempe på krava

– Eg skjønnar godt at mange ungdommar føler seg snytt for både fest og moro, at det følest urettferdig og at det er freistande å gjere unntak frå reglane, særleg når vår kommune ikkje er så hardt råka av koronasmitte akkurat nå, seier kommuneoverlege Kristin Sekse.

Ho råder likevel både ungdom og vaksne til å halde ut og ta omsyn til kvarandre ettersom me er inne i ein fase der talet på folk som er smitta av covid-19 stig raskt.

– Eg har fått nokre spørsmål dei siste dagane om det er muleg å få dispensasjonar frå dei nasjonale reglane og lempe på krava. Det kan eg dessvere ikkje seie ja til, seier Sekse, som oppfordrar alle til å følgje dei nasjonale retningslinene som regjeringa la fram tidlegare denne veka.

– Dei nye innstrammingane er anbefalingar, ikkje påbod, men når ein anbefaler ligg det ei forventning om at folk held seg til det. Som kommune kan me ikkje lempe på desse anbefalingane, seier kommuneoverlegen.

– Unngå folk du ikkje omgås

I Midt-Telemark blir det i år ikkje nokon stor HalloVenn-fest for dei yngste i Gullbring, og mange vil kanskje feire litt for seg sjølv i staden. Når det gjeld Halloween-feiring generelt anbefaler Sekse at dei yngste held seg til sine kohortar og grupper som dei omgås med til vanleg.

– Viss nokon har tenkt seg ut og banke på dører for å få godteri, er det best om ein ikkje oppsøkjer hus der det bur folk ein ikkje kjenner, seier Sekse.

Maks fem på besøk heime

For ungdom er det som for alle andre 1-metersregelen som gjeld, i tillegg til å vaske hender og halde seg heime viss ein er sjuk.

– Eg forstår at folk er tett saman på skulen og at å halde avstand kan verke vanskeleg, men det er likevel den regelen som gjeld. I forhold til å arrangere eller delta på fest vil eg oppfordre til å følgje anbefalingane om å ikkje invitere fleire enn fem vener til eigen heim. Viss ein skal vere fleire samla til private samankomstar utanfor heimen, er grensa 50 personar. Da må det i tillegg vere ein ansvarleg arrangør og arrangementet må vere på ein offentleg stad.

Kommuneoverlegen anbefaler alle til å vere kreative nå, og sjå nye mulegheiter i ein krevjande situasjon.

– Hugs på dei som strevar

– Strenge reglar er også vanskeleg for dei som ikkje har det så lett til vanleg, kanskje enda meir krevjande for dei. Det må me også hugse på. Eg vil anbefale alle som skal lage halloweenfest med fem gjester til å vere flinke til å inkludere og passe litt på også dei som strevar litt i kvardagen, seier Sekse.

– Tenk nytt, ver kreative og gjer gjerne ting på andre måtar utan å bryte dei nasjonale smittevernreglane, oppfordrar kommuneoverlegen.

Sekse råder dessutan alle som lurar på kva som er gjeldande reglar for smittevern, arrangement og samankomster til å sjekke dette på helsenorge.no.

https://boblad.no/2020/10/25/arets-hallovenn-er-avlyst/

Faktaboks

Nasjonale tiltak frå 28. oktober 2020

Her er dei nasjonale smitteverntiltaka som gjeld alle frå 28. oktober 2020. I tillegg til desse har også nokre kommunar lokale tiltak, som du finn på kommunes nettsider.

Arrangement

 • Maks 50 personar på private samankomstar utanfor heimen
 • Andre arrangement kan ha inntil 200 personar til stades
 • Maks 600 personar på utandørs arrangement, der alle sit i fastmonterte sete

Private heimar og sosial kontakt

 • Anbefaling om maks 5 gjestar i tillegg til dei du bur saman med
 • Viss gjestane er frå same husstand kan det vere fleire enn fem
 • Barnehagebarn og barneskulebarn kan vere saman med si faste gruppe

Idretts- og fritidsaktivitetar

 • Barn og unge under 20 år har unntak frå 1-metersregelen. Ein kan nytte felles utstyr

Restauranter, kafear og uteliv

 • Minst ein meters avstand mellom gjestar utanfor same husstand
 • Sitteplassar for alle gjestar, bordservering av alkohol og det skal bli registrert kontaktopplysningar til dei gjestane som samtykker til dette

Barnehage og skular

 • Elevar og tilsette med nyoppståtte luftvegssymptom eller sjukdomskjensle skal ikkje møte i skule eller barnehage

Kollektivtransport

 • Hald minst ein meters avstand
 • Unngå rushtid

Kjelde: www.regjeringen.no