????????????????????????????????????
VÆPNA POLITI. På grunn av skjerpa trusselbilde i Europa, innfører politiet mellombels væpning av politiet i heile landet.

Væpna politi over heile landet