Kostnadane aukar og inntektene minkar for Gullbring