Barneprat. Olava (8) er vekas barnepratar i Bø blad. Foto: privat
Barneprat. Olava (8) er vekas barnepratar i Bø blad. Foto: privat

Triveleg barneprat med Olava