Hopp til hovedinnhold
Bø ungdomsskule busk vinter snø
NED TIL GULT NIVÅ: Elevane ved Bø ungdomsskule (bilete) og alle andre skular i kommunen får færre restriksjonar i vekene framover.
MED I QUIZEN: Du finn spørsmål om Bø ungdomsskule i denne quizen. FOTO: Bø blad, arkiv

Barn og unge får færre reglar – men dei fleste andre tiltak vidareført

Dei fleste smitteverntiltaka blir vidareført for å stoppe ny smittebølgje, men dei yngste får det litt mindre stramt. Det er òg lov til å få besøk heime igjen. Det opplyste statsministeren i dag.

Ifølgje regjeringen.no blir i all hovudsak dei fleste nasjonale smitteverntiltaka vidareført for å stoppe ei ny smittebølgje, men det blir litt mindre stramme reglar for barn og unge.

Dei strenge tiltaka, med blant anna besøksforbod heime, blei innført frå måndag 4. januar og skulle vare fram til 18. januar. I dag la statsminister Erna Solberg fram planen for korleis det blir vidare. I framlegginga i Stortinget sa Solberg at ein vil halde fram med dei same tiltaka, men med nokre justeringar.

– Målet er blant anna å gjere livet for barn og unge litt meir føreseieleg. Me har valt å prioritere barn og unge. Det har vore ein av våre viktigaste prioriteringar under heie pandemien, sa Erna Solberg i framlegginga på Stortinget

Fortsatt strenge tiltak

Det nasjonale tiltaksnivået for skular blir nedjustert til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktivitetar for barn og unge blir ikkje lenger fråråda. Anbefalinga om å unngå besøk heime blir heller ikkje vidareført, men alle innbyggjarar blir bedt om å fortsatt avgrense sosial kontakt.

– Sjølv om tiltaka ser ut til å verke, og smittetala har gått noko ned, er situasjonen framleis usikker. Me ser korleis smitten slår inn over landa rundt oss og forårsakar sjukdom og død. Det vil me forsøke å unngå i Noreg. Derfor vidarefører me strenge nasjonale tiltak og ein av dei aller strengaste grensekontrollane i Europa, seier statsminister Erna Solberg.

Usikker smittesituasjon

Det blir opplyst at smittesituasjonen fortsatt er usikker. Det er ifølgje regjeringa førebels ikkje muleg for Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet å vurdere kor stor effekt tiltaka som blei innført 4. januar har hatt.  Likevel vel regjeringa å lette på enkelte av dei strengaste nasjonale tiltaka, fordi det er teikn til at smitten flatar ut.

Kan ha besøk heime

Anbefalinga om å unngå besøk heime blir ikkje vidareført. Det betyr at ein igjen kan ha inntil fem gjester i tillegg til dei som allereie bur saman, men alle bør fortsatt avgrense sosial kontakt. Ein må også kunne halde avstand ved besøk.

Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort.

Det blir likevel understreka at ein fortsatt bør utsetje eller avlyse dei fleste private samankomstar og ulike arrangement. Om ein likevel må halde samankomster, gjeld følgjande reglar:

For private samankomstar utanfor eigen heim, som for eksempel ei bursdag i leigde lokale, er grensa inntil ti personar. Dersom den private samankomsten er utandørs, er grensa nå på 20 personar. For arrangement er det ingen endringar når det gjeld reglane for tal på personar.

Skular til gult nivå

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskular og vidaregåande skular blir nedjustert frå raudt til gult nivå, ifølgje regjeringa.

Kommunar kan fortsetje på raudt nivå ut denne veka dersom dei har behov for å førebu overgang til gult nivå.

Kommunar med høgt smittepress bør vurdere å  fortsetje med raudt nivå i ungdomsskular og vidaregående skular, og ved behov vurdere raudt nivå også i barnehagar og ved barneskular.

Kan igjen drive fritidsaktivitet

Lokal trening og fritidsaktivitetar for barn og unge blir ikkje lenger fråråda. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt, både ute og inne. Dei får òg unntak frå anbefalinga om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubbar, lag og foreiningar derfor bli gjennomført, men kampar, cupar, stemne og liknande må ein fortsatt utsetje.

– Me har heile tida sagt at me skal prioritere barn og unge når smittesituasjonen gjer det muleg. Derfor har me vedteke at desse nasjonale tiltaksnivåa. Me veit kor viktig desse arenaene er for dei unge, seier statsministeren.

Strengare i område med mykje smitte

Det er store forskjellar i smitten rundt om i landet. Det er derfor viktig at lokale myndigheiter vurderer strengare tiltak i område med mykje smitte.

– Ei tredje smittebølgje vil gjere det svært krevjande å få gjennomført vaksineringa av befolkninga. Mange tilsette i helse- og omsorgstenesta er nå slitne etter stort arbeidspress over lang tid. Me treng derfor nasjonale tiltak for å unngå at ei ny smittebølgje legg press på helsetenesta og gjer vaksineringa meir krevjande, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fortsatt skjenkestopp

Forbodet mot skjenking av alkohol på serveringsstader og arrangement blir vidareført inntil vidare. Ifølgje regjeringen.no anbefalte Folkehelseinstituttet å fjerne forbodet, mens Helsedirektoratet menier at smittesituasjonen framleis er uoversiktlig. Det har derfor anbefalt å halde på skjenkestoppen

– Regjeringa er einig med Helsedirektoratet og vidarefører derfor nasjonal skjenkestopp inntil vidare. Dette blir vurdert på nytt i neste veke. Me veit at tilsette i serveringsbransjen er overrepresentert når det gjeld koronasmitte, og ei dansk ekspertgruppe la nyleg fram ein rapport som viser at barar er blant dei områda som har høgast verknad på smittespreiinga, seier Høie.

Tiltaka varar så lenge det er behov for dei, men regjeringa opplyser at den fortløpande vil vurdere situasjonen.

Anbefalingar for heile landet

Reiser

 • Ikkje gjennomfør reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiestad kan fortsatt reknast som ei nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangement i utgangspunktet ikkje blir rekna som ei nødvendig reise. Hytteopphald i Noreg med folk du bur saman med blir fortsatt ikkje fråråda, innanfor dei lokale og nasjonale råda og reglane som gjeld.

Høgare utdanning

 • Alle universitet, høgskular og fagskular bør bruke digital undervisning der dette er muleg.
 • Alle planlagte arrangement bør vere digitale, og større førelesningar og samankomstar bør ein unngå.
 • Studentar i område utan høg smitte bør få mulegheit til fysisk undervisning minst ein gong i veka når det er muleg å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernrettleiarane.

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangement

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt, både ute og inne. Dei kan òg få unntak frå anbefalinga om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Ein kan derfor gjennomføre ordinær treningsaktivitet internt i klubbar, lag og foreiningar, men kamper, cupar, stemne og liknande må ein fortsatt utsetje.
 • For vaksne blir anbefalinga om å ikkje drive organisert aktivitet innandørs vidareført. Utandørs kan vaksne trene dersom det er muleg å halde god avstand.
 • Toppidretten blir anbefalt å utsetje alt seriespel i to veker. Norges Idrettsforbund blir bedt om å koordinere dette med særforbunda.
 • Kulturarrangement som forestillingar, oppvisningar og anna, samt kurs/konferansar og trus- og livssynseremoniar bør bli utsett dersom desse samlar personar frå fleire kommunar. Folk blir bedt om å respektere avgrensningar som arrangøren informerer om når det blir gjennomført arrangement forbeholdt innbyggjarar i ein enkelt kommune. Dette omfattar både utandørs og innandørs arrangement, men ikkje gravferder.

Arbeidsplassar

 • Heimekontor blir fortsatt anbefalt for alle som har mulegheit til dette.

Reglar for heile landet

Private samankomster og arrangement

Dei fleste private samankomstar og arrangement bør bli utsett eller avlyst. Om ein likevel må gjennomføre desse, gjeld følgjande reglar:

 • Maksimalt ti personar på private tilstelningar utanfor eigen heim, som for eksempel ein bursdag i leigde lokale. Dersom den private samankomsten er utandørs, er grensa 20 personar.
 • Maksimalt ti personar på innandørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminar, livssynssamlingar, seremoniar og liknande, likevel 200 personar når alle i publikum sit i fastmonterte sete. I gravferder kan det vere opp mot 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmonterte.
 • Maks 200 personar på arrangement utandørs, likevel 600 personar når alle i publikum sit i fastmonterte sete.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte sete for å ha inntil 200 eller 600 deltakarar på arrangement, bør bli erstatta med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitjeplassar.

Uteliv og serveringsstader

 • Forbod mot skjenking av alkohol på serveringsstader blir vidareført inntil vidare. Ny vurdering blir gjort i veke 4.