FÅR INNOVASJONSSTØTTE. Redaktør Hilde Eika Nesje og resten av gjengen i Bø blad får støtte til to innovasjonsprosjekt i  lokalavisa for Midt-Telemark.

Styrets ja til utbyggingsplanar er gode nyheiter for heile regionen

Verken motstandarar av eller forkjemparar for sal av Gullbring kulturanlegg til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) bør vere lei seg for vedtaket som blei gjort av styret til Universitetet i Søraust-Noreg (USN) sist veke. Å gje tilslutning til å gå vidare med utbyggingsplanane ved universitetets avdeling i Bø er gode nyheiter, både for fagmiljøet på campus i Bø, lokalsamfunnet i Midt-Telemark kommune og regionen rundt. Ei utbygging til 250 millionar kroner er ikkje småtteri, og det er inga tvil om at den vil gjere universitetet meir attraktivt.

Vedtaket er ikkje sjølvsagt, men heller ikkje uventa, og bør ikkje kome som noko overrasking. USN har ønskt å styrke campus i Bø og treng sårt både tidsriktige lokale og idrettshall. Signala frå USN om behovet for vidare utbygging var òg tydelege i debatten rundt sal av kulturanlegget. At ein nå faktisk vel å konkretisere planane og satse meir i kommunen vår, skal me vere veldig glade for. Det lovar svært godt for universitetets stilling her i framtida.

Vedtaket til USN-styret er òg viktig for utviklinga av ein forskingspark i Bø. Det statlege selskapet SIVA (Selskapet for industrivekst) har tidlegare gitt signal om at det vil tilrå eit forprosjekt for å realisere eit test- og kvalifikasjonssenter for forsking, innovasjon og næring i Bø. Det vil truleg gje 50-100 ekstra arbeidsplassar i regionen. Staten har bestemt at ein skal etablere ulike innovasjonssenter med ulike tema forskjellige stader i Noreg. I Bø tenkjer ein seg eit senter der temaet er miljøteknologi og berekraft, noko som er særs aktuelt for tida
Det har ikkje vore eit selskap som SIVA i Bø før, og det vil truleg ikkje vere muleg å få det hit utan eit godt samarbeid og medsatsing frå Universitetet i Søraust-Noreg (USN). Kva for ein veg USN vel å gå i forhold til eige forskingslokale og samarbeid rundt dette er derfor spennande. USN-styret skal handsame dette som eiga sak i løpet av våren 2021.

Gullbring kulturanlegg vil sjølvsagt tape på at USN byggjer nytt og utvidar på eige område. Leigeinntekter frå symjehallen vil ein nok framleis få, men at nokre millionar forsvinn med USN-vedtaket er det ikkje tvil om. Kommunepolitikarane har tidlegare gjort sitt vedtak om å sjølv eige kulturanlegget, og nå kjem utfordringane knytt til Gullbring-økonomien tilbake med ny styrke. Utfordringar må ein som kjent løyse. Det blir derfor interessant å sjå korleis kommunen skal løyse dette.