PRESS PÅ SMITTESPORARANE. Kommuneoverlege i Midt-Telemark, Kristin Sekse, råder alle til å vere litt ekstra forsiktige nå, ha låg terskel for å teste seg og ikkje gløyme smittevernråda.
PRESS PÅ SMITTESPORARANE. Kommuneoverlege i Midt-Telemark, Kristin Sekse, råder alle til å vere litt ekstra forsiktige nå, ha låg terskel for å teste seg og ikkje gløyme smittevernråda. FOTO: Hilde Eika Nesje

Smittetrykket aukar:

– Nå bør ikkje folk reise til Grenland

Også fredag er det oppdaga eit nytt smittetilfelle i Midt-Telemark. Nå ber kommuneoverlegen alle om å vere bevisste på både smittevern og korleis ein omgås med andre folk.

Fredag melder Midt-Telemark kommune om enda eit nytt smittetilfelle i vårt område. Det blir den fjerde personen på fire dagar som blir registrert som smitta med covid-19 i kommunen. Både tysdag, onsdag og torsdag blei det registrert nye smittetilfelle, eitt kvar dag.

– Smittevegen til personen som blei registrert som smitta i dag, fredag, er kjent, og smittesporinga er avslutta, heiter det i ei pressemelding frå kommunen fredag ettermiddag.

Høgt trykk på smittesporing

Der står det òg at den alvorlege smittesituasjonen i Grenland nå fører til sterkt trykk på sporingsarbeidet i Midt-Telemark.

– Det blir meldt om mange nærkontaktar kvar dag, både frå sporingsteam i andre kommunar og frå innbyggjarar som sjølv bestiller koronatest etter å ha fått beskjed frå arbeidsgjevarar eller skular om at dei er nærkontaktar, heiter det i pressemeldinga.

Knytt til Grenland

Kommuneoverlege i Midt-Telemark, Kristin Sekse, stadfestar overfor Bø blad at all smitte som er oppdaga i Midt-Telemark denne veka er knytt til smitteutbrotet i Grenland.

Ho legg til at i Nome er det for tida tre smittetilfelle. Også desse er knytt til Grenland.

– Me er bekymra nå, og synest at det er vanskeleg at situasjonen har blitt så ille. Eg håpar me klarar å slå ned denne smittetrenden raskt, viss ikkje vil me bli nøydd til å sjå på innføring av strengare tiltak i vårt område, seier Sekse.

Kommuneoverlegen opplyser at i alle smittetilfella i Midt-Telemark er det elevar som går på skule i Skien som har smitta familiane sine.

– Det handlar ikkje om at dei har vore uforsiktige, men at dei har vore på skule i eit område med høgt smittetrykk, seier kommuneoverlegen.

– Tre av dei smitta høyrer til same husstand, dei har med andre ord smitta kvarandre. Det går inn i det same mønsteret som ein har hatt dei siste dagane i Grenland. Det er ikkje så mykje smitte ved skulane, men folk blir smitta ved sosiale samankomster av ulike slag, som igjen fører til smitte i husstandane. Når nærkontaktar blir smitta heime, får dette igjen store konsekvensar når heile skuleklassar og arbeidsplassar må ha folk i karante og ventekarantene, seier Sekse.

– Må avgrense sosial kontakt

– Nå handlar det om at alle i Midt-Telemark må avgrense nærkontaktane sine, og ha færrast muleg av dei fordi smitten er så nær oss. Ordføraren i Tinn har oppfordra innbyggjarane i kommunen sin om å la vere å dra til Grenland nå, viss ein ikkje absolutt må. Eg vil gjere det same, seier Sekse.

Ifølgje kommunoverlegen er det særleg blant ungdom som har møtt kvarandre på tvers av kommungrensene smitten spreier seg.

– Me har lenge advart om å ikkje ha samlingar og samankomster med folk frå fleire kommunar. Dette vil eg fortsatt be folk unngå. Ein treng heller ikkje reise til Grenland i ein periode framover, med mindre det er strengt nødvendig, seier Sekse.

– Utsett familiesamankomstar

I løpet av komande helg vil ho vurdere situasjonen. Blir det ikkje betre, kan det bli innført nye og strengare smitteverntiltak lokalt. Også for langhelgene i mai som nærmar seg.

– Me skal vurdere dette i løpet av måndag. Det er ikkje noko hyggeleg å kome med peikefingeren, men nødvendig. Det kan bli aktuelt med nytt påbod om munnbind i butikkane og eventuelt avgrensing på kor mange ein kan ha på besøk i private heimar og på arrangement. Me vil tilpasse tiltaka etter korleis smitten breier seg, seier Sekse, som også oppfordrar folk til å utsetje familiesamankomster og andre arrangement.

Kan bli forseinka opning

– Det er lett å gløyme at pandemien fortsatt er der når me har lite smitte rundt oss, og da slakkar me kanskje av på smittevernet. Korleis me oppfører oss i tida framover, vil leggje føringar for korleis smittebiletet i Midt-Telemark blir i vekene fram mot sommar. Derfor må me gjere enda eit skippartak for å få kontroll og smittetalet ned slik at me kan opne meir opp i ferien. Slik det ser ut nå, kan det dessverre bli forseinkingar på dette i vårt område, seier kommuneoverlegen.

Press på helsearbeidarar

Sekse er ikkje lenger så glad i uttrykket dugnad når ein snakkar om pandemien.

– Dugnad er me langt forbi. Dei som jobbar i helsevesenet i kommunen har det ganske tøft nå. Dei tilsette er slitne. Me jobbar ikkje dugnad, me gjer faktisk ein innsats, seier ho, og ber folk hugse at dei som testar, vaksinerer og driv smittesporing faktisk gjer dette i tillegg til sine vanlege arbeidsoppgåver.

– Dei er dessutan ekstra utsett i jobben sin og har større risiko for å bli smitta der enn andre. Mange er engstelege og me ser ein slitasje, derfor skal dei som står på berømmast for jobben dei gjer. Me må ikkje gløyme kor mange arbeidstimar som blir lagt ned av veldig mange bare for å ha situasjonen under kontroll, seier kommuneoverlegen, og legg til at denne veka er det smittesporarane som har hatt ekstra mykje å gjere.

Ber folk vere bevisste

Smittesporingsteamet  i kommunen melder da også om at forholda i Midt-Telemark nå gjer at ein er i ein veldig sårbar situasjon.

– Sporingsteamet i kommunen oppfordrar derfor alle innbyggjarar til å ha ekstra høg bevisstheit knytt til smittevern generelt, og til «korleis» ein er saman med andre. Hugs å vaske hender, halde avstand og følgje gjeldande råd og anbefalingar, er oppfordringa

Faktaboks

SMITTEVERN:

– Ta vare på kvarandre

– Hold avstand

– Vask hendene

– Følg råd, reglar og anbefalingar.

Midt-Telemark kommune gjeld nasjonale råd, reglar og anbefalingar:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kontakter/