OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark.
OPPFORDRAR TIL Å LESE MEIR NETTAVIS: Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø blad - lokalavis for Midt-Telemark. FOTO: Gro B. Røiland

– Me må slutte å skape fiendar av meiningsmotstandarar

Om ein drøy månad er det stortingsval i Noreg. Det merkar ein når kalenderen viser august. Da girar både stortings- og lokalpolitikarar opp og startar valkampen. Dei må vise seg fram, og helst få innpass i både tradisjonelle og sosiale medium, for å få fram bodskapen sin og kva dei vil med politikken sin. Som alltid er nokon flinkare enn andre til dette, og slår til med både feite og prangande kampanjer, smarte strategiar og listekandidatar på veg til by og bygd rundt om i landet. 

Å kjempe om merksemda er ein naturleg del av valkampen, som handlar om å skaffe seg veljarar: Ein fortel kva ein har å by på, og håpar at flest muleg vil vere einig i den same politikken slik at ein kan få makt og gjere endringane i samfunnet som ein meiner trengst ut frå det ein trur på.

I alle år har det også vore det ein kallar sverting av motstandarar. I Noreg har kanskje ikkje det vore like utbreidd som til dømes i andre land, men at det breier om seg på nye måtar ser ein tydeleg, særleg i sosiale medium. Facebooksider der einaste føremål er å sverte eit anna parti, og der skitne kommentarar om andre politikarar sit laust, er døme på dette – og det blir stadig fleire av dei. I dei redaktørstyrte media har ein heldigvis fortsatt mulegheit til å korrigere politikarar som er meir opptekne av å kaste skit etter motstandarane sine i staden for å presentere eigen politikk på ein god måte – og såleis gjere veljarane meir opplyste.

Dei siste åra har ein sett at den politiske debatten har blitt sleipare og frontane hardare, og stadig oftare opplever ein at det har blitt stovereint med ufin valkamp. Det er alarmerande når både veljarar og listekandidatar ikkje kan debattere reinhårig lenger, og at ein må til med ukvemsord om meiningsmotstandarar i staden for å lytte og prøve å forstå. Ein treng ikkje vere einig med kvarandre, men ein treng heller ikkje bli fiendar fordi ein meiner ulikt om viktige saker. Det handlar om toleranse for medmenneske og forståing for at ikkje alle ser likt på ting.Ordentleg og sakleg oppførsel er det også mange veljarar som etterlyser når det er valkamp. Det me treng når me skal velje dei som skal styre på vegner av alle innbyggjarar er i det minste ein ansvarleg og respektfull valkamp.