REKRUTTERINGSGREP: Kommjunalsjef Cecilie Stangeby meiner fleksibel sjukepleiarutdanning er rette måten å rekruttere fagfolk på.
VENTAR PÅ SVAR: Kommunalsjef Cecilie Stangeby opplyser at kommunen ventar på svar frå KS. FOTO: Øystein Akselberg

Ein pasient krev tilbake sms-gebyr frå legesenter. Kommunen er i villreie