MEINING: Anders Anundsen, direktør NAV Vestfold og Telemark.
MEINING: Anders Anundsen, direktør NAV Vestfold og Telemark. FOTO: NAV

– Unge er nøkkelen til Noregs framtid 

Arbeidskraft er selve hjertet av vår økonomi, og hverdagen vår avhenger av de daglige arbeidsinnsatsene. De unge representerer vår fremtidige arbeidsstyrke og spiller en avgjørende rolle i å opprettholde samfunnets velferd. NAV har nå satt inn ekstra innsats for å støtte flere unge i deres vei mot jobb og utdanning.

De siste årene har Vestfold og Telemark opplevd en høy andel unge som verken er i jobb eller utdanning. NAVs egne tall viser at vi har 1 747 unge under 30 år som er helt arbeidsledige, og 3 596 som har redusert arbeidsevne. Det er en samfunnsoppgave å hjelpe flere unge inn i meningsfylt aktivitet, som gagner både dem selv og samfunnet som helhet. I tillegg er 2 109 personer under 30 år mottakere av uføretrygd i vår region. Mange av disse kan ha ønske om å komme delvis tilbake til arbeidslivet, og trenger NAVs hjelp til det.

Vi vet at manglende utdanning øker risikoen for langvarig arbeidsledighet og permanent utestengelse fra arbeidslivet. Det er bekymringsfullt at mer enn halvparten av arbeidssøkerne under 30 år i Vestfold og Telemark ikke har fullført videregående utdanning. Vi må gjøre alt vi kan for å oppmuntre flere til å fullføre sin videregående utdanning, og det er ofte mye enklere å få hjelp på veien til videre utdanning enn mange tror. Det er gledelig å se at frafallet fra videregående skole har gått ned de siste årene, og våre tall underbygger viktigheten av at videregående skole fullføres.

NAV i Vestfold og Telemark har lenge prioritert de unge, og mange av våre NAV-kontor har egne ungdomsavdelinger. Det kan være utfordrende for unge å forholde seg til en stor offentlig organisasjon som NAV. Likevel viser tilbakemeldinger fra mange unge at de er tilfredse med oppfølgingen og at de har tillit til sine NAV-veiledere. Vi håper det vil føre til at flere unge som trenger bistand, tar kontakt med oss.

NAV-kontorene strekker seg langt for at ungdommen skal føle seg vel i møtet med NAV og kjenne at de blir tatt på alvor. Egne ungdomshus, som Talenthuset i Skien og Drivhuset i Tønsberg åpne dører for de unge. Noen steder er det egne NAV-ansatte ved videregående skoler, treningsgrupper, økonomikurs og egne jobbklubber for ungdom. Sammen med andre samarbeidspartnere i fylket tilbys det mange initiativer for å gi de unge tett oppfølging og hjelp til å komme i aktivitet, utdanning eller jobb.

For å forbedre NAVs støtte til unge ytterligere har Regjeringen innført en ny ungdomsgaranti denne sommeren. Denne skal sikre tidlig, tett og tilpasset oppfølging for alle unge mellom 16 og 30 år som trenger hjelp til å fullføre utdanning og få jobb.

Men NAV verken kan eller skal løse dette oppdraget alene. Det er tett samarbeid med arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner, helsevesenet og kommunal sektor som er avgjørende for at vi kan lykkes med å få flere unge ut av utenforskap og inn i arbeidslivet. Særlig viktig er selvfølgelig samarbeidet med arbeidsgivere som anerkjenner behovet for å tenke nytt for å sikre seg kompetanse i fremtiden. Å inkludere vil fremover være en forutsetning for å rekruttere nok arbeidskraft. Da er ikke kort arbeidserfaring eller helseutfordringer begrensninger, men muligheter. Kompetanse må i større grad bygges gradvis og på arbeidsplassen, sammen med NAV og samarbeidspartnerne våre. Vi må legge til rette for at personer med redusert arbeidsevne har en naturlig plass i vårt arbeidsliv. Det betyr blant annet at en må legge til rette for deltidsarbeidsplasser.

Men vi kan ikke utløse noe av denne hjelpen, hvis ikke de som er unge tar kontakt med oss. Det kan kjennes som en terskel å komme over, men når det først er gjort, kan mange dører åpnes. NAV har mange muligheter for å hjelpe deg når du er ung og har lyst til å arbeide. Vi kan skreddersy opplegg som kan bidra til å gi unge muligheten til å få kompetanse, arbeidserfaring og stabil tilknytning til arbeidslivet. Med støtte fra NAV, både menneskelig og økonomisk, må vi sammen anerkjenne og utnytte ressursene og potensialet som finnes blant unge som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet. Det viktigste er at unge tør å gripe mulighetene, utforske sine egne ressurser og muligheter. NAV legger til rette for dette, men den største innsatsen kommer fra de unge selv. Å kunne forsørge seg selv og ha en meningsfull hverdag er av uvurderlig betydning.