GYGRESTOLEN: Turområde i Midt-Telemark som det er mykje turistpress på.
GYGRESTOLEN: Turområde i Midt-Telemark som det er mykje turistpress på. FOTO: Øystein Akselberg

Fryktar at regjeringa sitt forslag kan gå ut over allemannsretten

I regjeringa sitt nye vegkart for reiselivsnæringa foreslår den at kommunane skal kunne innkreve lokale besøksbidrag. Dette må ikkje gå ut over gratisprinsippet i naturen, åtvarar Norsk Friluftsliv.

Regjeringa har nyleg lansert eit nytt vegkart for reiselivet i Noreg. Eit av tiltaka som regjeringa foreslår er ei lokalt tilpassa løysing for besøksbidrag i kommunane, for eksempel i form av parkeringsbetaling og dagsbesøksavgift.

Nå fryktar fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv at forslaget kan gå ut over allemannsretten dersom det ikke følgjer med tydelege nasjonale retningslinjer for kva kommunane kan krevje betalt for og kva midlane skal brukast til.

–  Stadig fleire gler seg over å besøke norsk natur. Dette kjem likevel ikkje utan ein pris, og høgt press på mykje besøkte destinasjonar kan fort bli ei belastning på natur og lokalsamfunn. Nå er det viktig at me finn gode løysingar som ikkje går ut over allemannsretten, som er den retten me alle har til å ferdast i naturen utan å måtte betale for det, seier generalsekretær Bente Lier.

– Besøksbidrag vil bli til glede både for lokalbefolkning og turistar

I ei pressemelding frå Norsk Friluftsliv presiserer ho at stikkord er besøksforvaltning, informasjon og opplæring i omsynsfull ferdsel.

NORSK FRILUFTSLIV: Generalsekretær i Norsk Friluftsliv Bente Lier. FOTO: Gard Eirik Arneberg/Norsk Friluftsliv

Vil unngå rekning til turgåarar

Ifølgje Norsk Friluftsliv anerkjenner organisasjonen at finansiering av fellesgoder som toalett, søppelkasser og vedlikehald er ei utfordring, og ein støttar at turistnæringa skal bidrar til å dekke desse kostnadane. Kommunane har allereie i dag lov til å ta ei avgrensa avgift for å dekke kostnadar til etablering og drift av fellesgoder som toalett, parkering eller liknande.

Friluftslova er tydeleg på at denne avgifta ikkje kan vere høgare enn kva det kostar å drifte desse fasilitetane. Det er altså ikkje lov å tene pengar på bruk av naturen.

– Fellesorganisasjonen fryktar at dersom dette nå blir uthula, kan destinasjonane gjere folk sin bruk av naturen til ei inntektskjelde for kommunen. Det vil bryte med det norske prinsippet om at naturen skal vere like tilgjengeleg for alle, og som har røter heilt tilbake til Magnus Lagabøtes Landslov.

FRI NATUR: Kjærlighetsstien på Gvarv. FOTO: Øystein Akselberg, arkiv

Går mot Reisemålsutvalet

Da Reisemålsutvalet i fjor leverte innstillinga si «Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid», var eit av dei mest tydelege bodskapa at eit berekraftig norsk reiseliv må hegne om allemannsretten.

I staden for lokale besøksbidrag som regjeringa nå foreslår, var utvalet sitt forslag å innføre ei lita nasjonal avgift ved innreise til landet. Denne skulle delast ut til dei kommunane som kan dokumentere klare planar for besøksforvaltninga.

– Løysinga som Reisemålsutvalget foreslo var ikkje i strid med gratisprinsippet, ettersom den ikkje var direkte knytt til tilgang til naturen, seier Lier i Norsk Friluftsliv.

– Me forstår at dagens EU-lovgjevnad er til hinder for akkurat dette, men håpar regjeringa finn ei anna løysing som sikrar ei nasjonal forvaltning som ivaretar gratisprinsippet i naturen. Så vidt me kan sjå er ikkje allemannsretten nemnd med eitt ord i vegkartet som blei lagt fram nyleg, og det stussar me på, seier generalsekretær Bente Lier.

FRI NATUR: Sletteliberga under Bryggefjell. FOTO: Øystein Akselberg, arkiv

Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for dei 18 store friluftslivsorganisasjonane, med over 950 000 medlemskap og fleire enn 5000 lag og foreiningar. Organisasjonen jobbar med å inspirere fleire til å kome seg ut oftare, informere om allemannsretten, stoppe nedbygging av naturen, meir friluftsliv i skuler og barnehagar og inkludering gjennom friluftsliv.

Oppdraget til Norsk Friluftsliv er å jobbe for at medlemsorganisasjonane er i best muleg stand til å bidra til friluftsglede for fleire – oftare. Kvart år arrangerer ein Friluftslivets veke over heile landet, frå første helg i september.

Medlemsorganisasjonar er: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM-speiderne, Kristen Idrettskontakt, Norges klatreforbund, Norges orienteringsforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes landsforening, Norsk Kennel klub, Norges Seilforbund, Det norske Skogselskap og Norges Sopp- og nyttevekstforbund.