SAMFUNNSPROBLEM: Demens er ein dødeleg sjukdom.
SAMFUNNSPROBLEM: Demens er ein dødeleg sjukdom. FOTO: Ill.foto: Cakao by Flash studio

Ingen har overlevd demens. Enno

Over ein halv million menneske i Noreg er ramma av demens, anten fordi dei sjølv har sjukdommen eller fordi dei er pårørande. Me i Nasjonalforeningen for folkehelsen kjempar for interessene deira og bidreg til eit skikkeleg løft for norsk demensforsking.

Demens er dødeleg sjukdom og alvorleg for den som blir ramma og dei rundt. Mange får ikkje dei helse- og omsorgstenestene dei treng og har krav på, og pårørande slit seg ut. Samanlikna med andre alvorlege sjukdommar, blir det lite satsa på demensforsking. Nasjonalforeningen samlar inn pengar til forsking, og har så langt gitt over 250 millionar kroner til norsk demensforsking.

Demens er den dyraste sjukdommen for helse- og omsorgstenesta, og kostar meir enn alle krefttypane til saman. På toppen av det kjem dei menneskelege lidingane.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjonen for personar med demens og pårørande deira. No går me i gang med ein kampanje, demensdugnaden, for å setja demens på kartet slik at fleire blir kjende med at dei kan få hjelp og støtte hos oss. Me jobbar utrøytteleg for betre demensomsorg både lokalt og nasjonalt, og tilbyr samtalegrupper, aktivitetar og frivillige. No satsar me, slik at endå fleire av dei som treng oss, skal vita at me er der for dei.

Ingen skal møta demens åleine

I dag har over 100 000 menneske i Noreg demens, og truleg vil talet blir dobla dei neste tjue åra. Kven som helst av oss kan rammast av demens.

Nasjonalforeningen jobbar for at:

  • Fleire må få stilt diagnose. I dag manglar omtrent halvparten av alle med demens utgreiing.
  • Alle med demens må få ein kontaktperson i kommunen og god oppfølging etter at diagnose er stilt.
  • Alle som treng det må få eit aktivitetstilbod, personleg tilpassa og basert på eigne behov for aktivitetar som kan bidra til meining og gle i kvardagen, og til avlasting for pårørande.
  • Kapasitet og kompetanse på sjukeheim og heimebaserte tenester må byggjast ut, og det må takast i bruk velferdsteknologi og nye løysingar for å avhjelpa mannskapsmangelen i helsetenestene.