STYRELEIAR: Peder Lofnes Hauge.
STYRELEIAR: Peder Lofnes Hauge. FOTO: Kristianne Marøy

– Me håpar Telemark fylkeskommune vedtek eit ønskje om 40 prosent nynorsk

Onsdag 28. februar skal Telemark fylkesting vedta språk for fylket.

Telemark fylke er både nynorsk og bokmål. Då er det viktig fylkestinget vedtek eit godt kompromiss for begge skriftspråka. Vi vonar difor dei vedtek eit ynskje om 40 prosent nynorsk i Telemark fylkeskommune.

Fylkesdirektøren har gjort framlegg om at Telemark skal vere språkleg nøytralt og ha 25 prosent nynorsk i ålment tilgjengelege dokument. I fylkesutvalet var det brei politisk semje om å auke til 40 prosent nynorsk.

Telemark har ein lang tradisjon for nynorsk i både kommunar og fylkeskommunen, i skulen, i skriftkultur og i song. I dag er det nær 1700 nynorskelevar i grunnskulen fordelt på 9 kommunar. Det er 8 kommunar som er nynorskkommunar i Telemark, og det er 47 prosent av kommunane.

Språklova pliktar det offentlege å ta eit særskilt ansvar for å fremje og styrkje nynorsk, som det minst brukte norske skriftspråket. Å vere språkleg nøytral må bety reell jamstilling mellom dei to skriftspråka.

LEIAR: Einar Søreide i Telemark mållag. FOTO: Privat

Mållaget vonar difor at fylkestinget på onsdag vedtek at dei ynskjer minst 40 prosent nynorsk og like viktig at fylkesdirektøren vert beden om å rapportere om språk i årsmeldinga kvart år. Det vil vere eit godt og forpliktande vedtak for nynorsken i Telemark. Minst 40 prosent nynorsk er ambisiøst, men likevel fullt oppnåeleg for eit fylke som tidlegare hadde alle politiske saksdokument på nynorsk.

Aktiv språkpolitikk som det Telemark kan vere i ferd med å vedta, kan gjere Telemark til eit godt føredøme for til dømes Agder, Buskerud og Innlandet, som også har deling mellom nynorsk og bokmål.

Vi håpar fylkestingspolitikarane vil gje nynorsken godt med plass i nye Telemark fylke.