HYTTEFELT PÅ JØNNBU: Det planlagte hyttefeltet H8. I bakgrunnen ser ein 
hyttefeltet H7.
HYTTEFELT PÅ JØNNBU: Det planlagte hyttefeltet H8. I bakgrunnen ser ein hyttefeltet H7. FOTO: Privat illustrasjon

– Planavdelinga bør applaudere fram ei klimavenleg hyttebygging på Lifjell

Opposisjonen (Ap, SV, MDG, Rødt og Venstre) går nå rett i strupen på Posisjonen (SP, Høyre, FrP og KrF) i et leserinnlegg i Bø blad fordi rulleringen av Lifjell-planen pt. har blitt utsatt en måned.

«Hyttekongen på Lifjell», Jan Einar Stølan, får også så hatten passer, fordi han både slakter Lifjell-planen og kritiserer saksbehandlerne i planavdelingen.

Planomtalen for rulleringen av Lifjell-planen er misvisende og full av feil! Iht. planomtalen så må hele byggeområdet H9 omreguleres til LNF, fordi det er verneverdig natur der. Samtidig har planavdelingen nå stilt seg positive til å dele opp H9 i fire nye hyttetomter. Dén helomvendingen bør planavdelingen gjøre rede for i planomtalen.

Byggeområdet H8 er på om lag 100 dekar. Iht. klimarapporten til Biofokus, så er om lag 25 dekar av H8 myr og verneverdig natur. Istedenfor å båndlegge de 25 dekarene, så vil planavdelingen omregulere hele H8 til LNF, fordi «det er svært avgrense moglegheiter for utnytting dersom ein vel å ikkje byggje ned myrområde». Det er desinformasjon, spesielt sett i lys av at planavdelingen nå åpner et nytt byggeområde, FB10 – på 1260 m2 – hvor det kan bygges kun én hytte.

Det er omlag 40.000 m2 i H8 som kan bebygges. Det ligger 10 eldre hytter i H8. Kommunen har som uttalt mål at: «Bygging av fritidsbustader skal skje ved fortetting i tilknytning til eksisterande område for fritidsbustader». En klimavennlig utbygging av H8 bør passe som hånd i hanske med de to overordnede målene ifm. rulleringen av Lifjell-planen.

Jeg har sendt inn en klimavennlig reguleringsplan for 31 hytter i H8. Veinetttet skal gå rundt myra. Vanntilsiget inn i myra sikres ved at veien på oversiden av myra bygges opp av kult og pukk. På nedsiden av myra bygges veien opp med mer finstoff slik at nivået på grunnvannet i myra stiger. Torven i myra vil da fange opp og lagre mere karbon. Den verneverdige naturen i H8 vil bli sikret med buffersoner. Utbyggingen av H8 vil være klimavennlig.

Veien inn på H8 gjør at kommunen kan levere de lovpålagte tjenestene som f.eks. hjemmehjelp til de ti hyttene som er der i dag. Den veien kan redde liv! Noen dør beklageligvis hvert år på hytta av hjerteinfarkt eller hjerneslag. Dét har blitt underkommunisert i planomtalen. Det står nevnt i en bisetning på side 45.

Iht. planomtalen så må hele byggeområdet H8 omreguleres til LNF fordi: «Det er myr registrert i store delar av utbyggingsområdet der framtidig infrastruktur/vegtilkomme er TENKT etablert». Det er desinformasjon. Planavdelingen vet at det er misvisende. Det er IKKE myr der «infrastruktur/vegtilkomme» er tenkt etablert i H8. Planavdelingen har fått tilsendt både plankart og planbeskrivelse som understøtter dette. Mon tro hvorfor planavdelingen ikke vil offentliggjøre denne informasjonen?

Etter møtet i formannskapet 5/2, så sa herr Tveit til Varden: «Har vi gjort feil, så skal vi selvfølgelig rette opp i det». Iht. sakspapirene til møtet i formannskapet 11/3, så opplever jeg at herr Tveit lyver. Han har ikke rettet opp i feilene i planomtalen – selv om han har blitt gjort oppmerksom på feilene – sågar flere ganger – med hele formannskapet som kopiister.

Formannskapet kan vel ikke legge desinformasjon ut til offentlig høring? Kommunestyret kan vel ikke fatte et gyldig vedtak basert på desinformasjon?

Sivilombudet har poengtert flere ganger for kommunen at det kreves saklige og forsvarlige grunner for å omregulere et byggeområde til et LNF-område. Desinformasjon er hverken en saklig eller en forsvarlig grunn. Den begrunnelsen vil neppe stå seg rettslig.

Hele byggeområdet S1-2 vil også planavdelingen omregulere til LNF. Under pkt. 3.1.4 i planomtalen «Områder som er omgjort til andre formål» så står det ingenting om hvorfor.

Omreguleringen er ikke belyst noe sted i planomtalen. Kanskje det blir belyst 11/3?