MIDT-TELEMARK: Gvarv skole.
MIDT-TELEMARK: Gvarv skole. FOTO: Øystein Akselberg

– Vil kommunestyret gjere eit skulevedtak som strider mot folkets vilje, politiske program og intensjonsavtala?

Jeg registrerer at kommunen har satt fokus på skolestruktur. I den forbindelse har jeg ikke klart å registrere at intensjonsavtalen for sammenslåingen av kommunene Bø og Sauherad har blitt gjort til gjenstand for nærmere ettersyn av hva som faktisk står der. Jeg tillater meg derfor å minne dagens politikere, partier, utvalg og kommunestyret på hva som står der.

Under «oppvekstområdet» på side 3, kulepunkt 1, står det:

«Skule og barnehage skal utvikle kvaliteten ut i frå den strukturen som er etablert i dag».

Videre kan vi lese under «kommunale tjenester» på samme side:

«Primærtenestene skal i hovudsak leverast til innbyggjarane på same stad som i dag. Det som blir samlokalisert, er fyrst og fremst administrative funksjonar og spesialiserte tenester.»

Side 7 Økonomi:

Gjennom samanslåing vil ein kunne rasjonalisere administrative kostnader. Denne effektiviseringa skal nyttast til å styrke tenesteproduksjonen i kommunen

I tillegg skriver det største partiet i Midt-Telemark i sitt partiprogram at det vil ha en desentralisert skolestruktur.

Fekk fullmakt til å sjå på skulesamanslåing: Handlar i praksis om nedlegging av Folkestad

Meg bekjent er det ingen politikere eller politisk parti som går ut og åpent signaliserer en nedleggelse av Folkestad skule, hverken verbalt eller i sine partiprogram for inneværende periode. De har derimot slukt kommunedirektørens forslag/innstilling som åpner opp for muligheten, noe som ikke var med i det opprinnelige vedtaket om skolestruktur fra desember 2023. Det kom med 12. februar 2024 som enstemmig endringsvedtak i kommunestyret. Samme setning som kommunedirektørens forslag til innstilling:

12.02.2024 Kommunestyret Behandling:

Tilrådinga vart samrøystes vedteke. KS- 07/24 Vedtak: Kommunestyret gir kommunedirektøren handlingsrom til også å sjå på samlokalisering når skulestruktur skal vurderast.

Racerløp i gang for å spare 17 millionar kroner

Med bakgrunn i intensjonsavtalens «skal»-bestemmelse om at skolen skal utvikle kvaliteten ut i frå den skolestrukturen som er etablert i dag, pluss de andre sitatene over, er det vel liten grunn til å tro at kommunestyret vil vedta en nedleggelse av Folkestad skule, selv med antydninger om en varig innsparing på 3,5 millioner. Å bryte intensjonsavtalen er både juridisk og ikke minst etisk betenkelig.

Skulestruktur: – Kanskje ikkje så mykje innsparing, men kvar million tel

Gjør kommunestyret et vedtak som strider mot folkets vilje og intensjonsavtalen, vil troverdigheten til kommunestyret og politikerne bli vesentlig svekket, fordi  Folkestad skolekrets sine innbyggere sannsynligvis vil oppleve et alvorlig svik fra  sine folkevalgte basert på intensjonsavtalen. På den annen side kan det være bestemt allerede, og at høringen kun er et spill for galleriet og skinndemokrati. For det tredje stiller det seg muligens annerledes om det arrangeres en folkeavstemming eventuelt opinionsundersøkelse blant skolekretsens innbyggere, der rådet til dere folkevalgte er en nedleggelse.

Høg temperatur da Pia møtte Folkestad-foreldre

Endelig ser jeg fram til å se hva som er det faktiske grunnlaget for at det er plass til alle på Bø skule og om Miljøhygienisk avdeling på Notodden går god for at de fysiske  rammebetingelsene er helsefremmende og i samsvar med norm. Den er jo vokter av «elevenes arbeidsmiljølov" og tilsynsmyndighet med forskrift om miljørettet helsevern i Midt-Telemark-skolene.

Alt må med når kommunedirektøren skal, ifølge Kommuneloven «påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.»

For ordens skyld: Jeg uttaler meg på egne vegne i dette innlegget.

Meiner det er plass til elevane frå Folkestad på Bø skule

Stor skepsis og bekymring ved skulen: – Det osar av hastetiltak