LIFJELL: Kor skal markagrensa gå?
LIFJELL: Kor skal markagrensa gå? FOTO: Øystein Akselberg

Kva med markagrensa på Lifjell?

Takker for raskt svar fra Senterpartiet. Vi registrerer at vi fortsatt er uenige om den politiske prosessen rundt Lifjellplanen har vært ryddig.

Jordal skriver at resultatet av «høringsrundene» er at flertallskonstellasjonen har funnet områder de mener har vært mangelfulle eller har hatt behov for utbedring, før de har følt seg trygge på at planen kan sendes på høring. Hva er mangelfullt, og hvilken begrunnelse har dere for å endre/utbedre planforslaget før det skal på høring? Det kommer ikke frem av ordskiftet eller vedtaket i formannskapet.

Vi mener at det som nå skal på høring ikke bare er mangelfullt, men strider mot plan og bygningsloven der høring av planforslaget er hjemlet i §11-14, 2 ledd som lyder slik: Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket.

Markagrensa opplevde vi at det var tverrpolitisk enighet rundt og dette plangrepet ble applaudert og bekreftet i formannskapet. Vi er derfor usikre på om flertallskoalisjonen er like opptatt av den foreslåtte markagrensa, når de allerede ved førstegangsbehandlingen legger to utbyggingsområder innenfor denne hensynssonen. Det går heller ikke frem av vedtaket hvilken type utbygging dere legger opp til. Vedtaket lyder at S1, H8 og tomteområdet Grostul, skal legges inn som utbyggingsområde. Utbyggingsområde for hva og med hvilke bestemmelser?

Bør ikke innbyggerne som nå får planen på høring få svar på hvilken type utbygging dere ønsker og hvilke uttalelser som ikke er offentlig kjent, som er tillagt vekt ved vedtaket før planen legges ut på offentlig høring?