MEINING: Tom Lund, Midt-Telemark FrP.
MEINING: Tom Lund, Midt-Telemark FrP. FOTO: Privat

– Er det udemokratisk at FrP har møte i forkant av behandling av Lifjellplanen?

Hvorfor blir det så mye støy når en sak blir utsatt fordi et flertall av formannskapet ønsker å sette seg bedre inn i en sak – i dette tilfellet Lifjellplanen? Det er da ikke uvanlig at saker blir utsatt av forskjellige årsaker; ofte for å sette seg bedre inn i saken eller at ulike avklaringer må gjøres før vedtak kan fattes. For ordens skyld, utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Når formannskapet får en uke på å sette seg inn i et dokument på hele 275 sider med stor kompleksitet sier det seg selv at det blir knapt med tid til å sette seg grundig inn i saken. Lifjellplanen er såpass omfattende og av så stor betydning for innbyggerne i kommunen at det å IKKE sette seg grundig inn i denne, vil være direkte uansvarlig, og DET i seg selv vil være en større fare for demokratiet enn å utsette saken.

Når mindretallet tar til orde for at det er udemokratisk at flertallet har møter med tiltakshavere, grunneiere og innbyggere slik FrP har hatt, synes dette mer som et forsøk på å kneble andre partier, jfr Venstres utsagn i Bø blad.
Skulle likt å vite om ikke andre partier i gitte saker tar en telefon eller har et møte i forkant av behandlingen av en sak. Det ville i så fall være helt naturlig og slett ikke udemokratisk.
Det må ikke bli sånn at det nærmest blir framstilt som konspiratorisk at politikere på egenhånd prøver å få belyst en sak.

Det er ingen tvil om at de ulike partiene har hvert sitt syn når det gjelder Lifjellplanen, og det kan vel kan hende at det her sakens kjerne ligger. Noen partier er kanskje mer fornøyd med den foreslåtte planen enn andre partier, herunder FrP.
Når det gjelder administrasjon, skal de være nøytrale og forholde seg til et flertallsvedtak.

Når jeg leste administrasjonens forslag til revidert Lifjellplan, var det en stor overraskelse å se hvor store områder som er foreslått tatt ut i fht. tidligere plan. Det er ingenting som hindrer kommunen i å endre status på ulike områder, men det bør i så fall være tungtveiende grunner for å gjøre det. Man må jo lure på hva som har endret seg så mye siden denne sist ble rullert.

Et annet moment i planen er at store områder som før var avsatt til LNF-områder (landbruk, natur og friluft) nå er foreslått endret til LNFR-område (landbruk, natur, friluft og reindrift). Dette uten at det er kommentert eller gitt noen begrunnelse for.
Det har vel aldri, så vidt meg bekjent, vært drevet reindrift i dette området? Da må man spørre seg om det finnes en god begrunnelse for å ta i bruk denne betegnelsen.

Mine erfaringer, fra Nord-Norge, er at et område som er definert som LNFR i stedet for LNF er betydelig vanskeligere å få dispensasjon fra eller få omdefinert i ettertid. Er det virkelig det kommunen ønsker med slik ny betegnelse?
Når kommunen ikke er berørt av reindriftsnæringen, hvorfor skal man da definere områder som LNFR?

Når Lifjellplanen blir lagt ut på høring, vil jeg oppfordre alle som føler seg berørt til å benytte anledningen til å fremme sine innvendinger/synspunkter. For eller imot er like viktige. Når planen er godkjent, er det for sent.