MEINING: Aasta Kravik
MEINING: Aasta Kravik FOTO: Marta Kjøllesdal

– Heile prosessen rundt framtida til Folkestad skule er svært kritikkverdig

Eit innlegg i Bø blad i veke 16 gjorde sterkt intrykk på underteikna. Der blir eit viktig demokratisk prinsipp trekt fram i den pågåande debatten om framtida til Folkestad Skule, nemleg medbestemmelse og inkludering.

Er det ikkje eit tankekors at det er dei mest sårbare elevane som skal flyttast til eit anna miljø, sjølv om det berre er til Gvarv? Dei elevane som har størst behov for trygge og forutseielege rammer? Kor mykje har ikkje det offentlege satsa på integrering sidan reformene på 90-talet? Forslaget om flytting verkar lite støttande for det arbeidet som er gjort.

I grunnen er heile prosessen rundt framtida til Folkestad skule svært kritikkverdig. Rett nok har politikarane gjeve grønt lys for å «sjå på» skulestrukturen, men vegen derifrå til å proklamere at skulen burde leggjast ned, var i kortaste laget. Det verkar som om konklusjonen var klar lenge før det var gjort seriøse undersøkingar av kva ein kunne spare inn med dette grepet. Ut frå det som har komme fram i avisene, er det forsvinnande lite å spare, om noko, sett i samanheng med det store gapet som skal tettast. Det å starte med å sende born med særskilte behov til Gvarv, og det utan å snakke med dei føresette, er vel å gå litt langt i overkøyring av dei involverte? Det er altfor typisk å oversjå behova til dei som ikkje står fremst i køen. Foreldra/føresette til desse borna må kjempe kvar dag for borna sine rettar. Det førekjem meg som svært krevjande, ein kamp mange av oss andre er skåna for.

Det verkar som om dei som er sett til å bestemme ikkje kan setje seg inn i situasjonen til dei som soknar til skulane i Bø. Lærarane ved Bø skule meiner at det ikkje er plass til Folkestad-elevane. Lærarane på Folkestad argumenterer for sitt passeleg store skulemiljø, med eit fantastisk uteareal, som liv laga. Føresette/foreldre på båe skular er imot flytting, og elevane på Folkestad ynskjer i hovudsak å bli der dei er. Det siste har fått mykje merksemd i avisa frå fleire hald!

Men administrasjonen vil sende sårbare elevar til Gvarv, for «der er det nye og fine lokalitetar og god plass». Det utan tanke på konsekvensane det kan få å bli reven opp frå det vante miljøet og komme til eit nytt opplegg som vanskeleg kan henge saman med nærmiljøet dei trass alt bur i.

Eg er svært uroa over manglande innleving, perspektiv, kunnskap og grundigheit i heile sakshandsaminga. Kvar er gevinsten? Kor mykje meirkostnader kan ein sjå for seg for ein så stor skule som det her er snakk om, i høve til opphoping av problem på litt lenger sikt? Har me ikkje nok problem på alle skulane i kommunen om me ikkje skal overfylle skulen i Bø?

Kan det ikkje vere andre stader å spare? Kan me ikkje berre betale litt meir eigedomsskatt slik at me har eit anstendig liv for alle i kommunen? Treng me alle sjefane, kan dei eventuelt klare seg med litt mindre i løn? Me vil alle ha eit godt oppvekstmiljø for borna og ungdommane våre og for alle andre i kommunen, det må me kunne klare utan å gå på dei svakaste.