UTVATNAR YRKET: Bjørnar Nesje, leiar i Utdanningsforbundet lokalt, meiner KS utvatnar yrket med å akseptere fleire ufaglærte. Han, nesteleiar Norill Mallasvik og resten av lærarane reagerer kraftig på at regjeringa stoppa streiken.
MEINING: Bjørnar Nesje, leiar, og Norill Mallasvik, nestleiar, i Utdanningsforbundet Midt-Telemark.       FOTO: Marta Kjøllesdal

Utdanningsforbundet i Midt-Telemark utfordrar kommunen på arbeidsmiljø

Følgjande uttale om arbeidsmiljø i oppvekstsektoren vart vedtatt av årsmøtet i Utdanningsforbundet i Midt-Telemark.

Utdanningsforbundet vedtok nye politikkdokumenter på landsmøtet i november 2023. Det har siden da vært spesielt søkelys på arbeidsmiljø i skoler og barnehager, særlig hva gjelder vold, trusler og trakassering. Sintef publiserte en nasjonal rapport i desember 2023, der emosjonelle belastninger i flere yrker ble undersøkt, herunder lærere i grunnskole og barnehage. På samme tid har begrepet «laget rundt barnehagebarn og elever» fanget mer og mer oppmerksomhet i debatten om skole og oppvekstvilkår i Norge. Lærere i skole og barnehage har det pedagogiske ansvaret, men er samtidig avhengige av et sterkt og kompetent lag rundt seg.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Midt-Telemark vil med dette rette søkelyset på arbeidsmiljøet for våre medlemmer i oppvekstsektoren.  Utdanningsforbundet Midt-Telemark mener at arbeidsmiljøet er under sterk negativ påvirkning fra flere hold:

  • Planlegging, organisering og gjennomføring av god lek og opplæring blir stadig vanskeligere når ressursene minker.
  • Lav tilgang på bemanning og ressurser legger stort press på de ansatte i sektoren. Dette har pågått over tid. Konsekvensene av store, komplekse utfordringer som virker sammen med stadig dårligere ressurstilgang har blant annet vist seg å være at ansatte blir syke av jobben eller slutter.
  • Midt-Telemark kommune har over tid hatt anstrengt økonomi. Oppvekst har måttet ta store kutt, og det er mulig at strukturendringer på vei.
  • Vold, trusler og trakassering blir stadig vanligere. Våre medlemmer melder om svært ulik og til dels manglende oppfølging etter alvorlige hendelser.
  • Kommunen får fortsatt mange barn og elever fra krigsområder, som trenger spesifikk helsekompetanse som skoler og barnehager ikke har. Likevel står våre medlemmer med det aller meste av ansvaret for daglig oppfølging av denne gruppen.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Midt-Telemark utfordrer kommunen på følgende:

  • Hvordan mener kommunen at man tar opp utfordringene i oppvekstsektoren?
  • Hvordan mener kommunen at de ansattes arbeidsmiljø trygges i den økonomiske situasjonen kommunen har satt seg i?
  • Hvordan mener kommunen man kan rekruttere nye ansatte til sektoren, gitt de utfordringene som er skissert?