MEINING: Terje Wold
MEINING: Terje Wold FOTO: Bø blad, arkiv

– Anarkistisk økonomistyring i Midt-Telemark kommune?

Som leser av Bø blad og fylkesavisene om Midt-Telemark kommunes økonomi virker det som et eventyr. Nye innspill, nye vedtak om bruk av penger, men begrenset retning på hvor man skal spare 20 millioner kroner fra i 2023, redusere forventa underskudd på 60 millioner kroner i år og 49 millioner kroner forventa underskudd i 2025.

Administrasjonen har laget en plan om innsparing fra forskjellige sektorer, og realitetene blir kommunestyret informert om gang på gang, men liten eller ingen bedring i økonomien. Når kommunedirektøren på siste kommunestyremøte blir spurt om hvorfor kommunen ikke følger politiske vedtak, denne gang om ansettelsesstopp, svarer kommunedirektøren at vi øker antall ansatte i kommunen mindre enn andre kommuner. Er det noe rart at det går dårlig med innsparing. Hvor lenge vil politikerne tolerere slike svar?

Så til et par andre saker.

I Bø blad 15.2.24 ser jeg at et enstemmig kommunestyre gjorde vedtak om at administrasjonen får handlingsrom til å se på skolestrukturen, inkludert samlokalisering av skoler, når den skal vurdere innsparinger (min understreking) i kommunen sitt budsjett.

Det legges opp til en uforsvarlig kort tidsplan for et så omfattende vedtak fordi at kommunen må spare penger.

Så leser jeg i TA fredag 10.5.24 at oppvekstutvalget sier: «samrøystes ja» til å legge ned Folkestad skole – denne gangen er det ikke økonomi som er i fokus, men det pedagogiske tilbudet. Dette vurderer administrasjonen vil utgjøre 5 millioner kroner i årlige innsparinger. Så har administrasjonen anbefalt å bygge ut Bø skole for 20 millioner kroner, som gir en årlig rentebelastning på 2 millioner kroner. Disse 20 millioner kroner skal vel også nedbetales? Med 20 års nedbetalingstid blir det 1 million kroner i året. Av den teoretiske innsparingen på 5 millioner kroner årlig, går 3 millioner kroner vekk til renter og nedbetaling av gjeld. Deretter foreslår Oppvekstutvalget å øke låneopptaket til 40 millioner kroner, det vil si dobling av kapitalutgiftene. Med det regnestykket taper Midt-Telemark kommune 1 millioner kroner i året på denne samlokaliseringa. Kommunestyrets utgangspunkt for å se på saken er dermed fullstendig torpedert!

Vil nybygget stå klart til elevene blir overflyttet?

Det merkelige i denne saken, er at det bare er referert til en instans som har reagert positivt på nedlegging, nemlig PPT-tjenesten. Uttalelser fra foreldre, lærere, elever og andre er ikke lagt vekt på. Det er heller ikke opplyst om elevene fra Folkestad skole oppnår dårlige resultater og/eller har større utfordringer når de kommer på ungdomsskolen, noe som burde være mer styrende i en sånn avgjørelse.

I TA er det ikke referert til om de mest sårbare elevene fortsatt skal bytte skole til Gvarv. Det vil i så fall bety at vi bryter med integreringspolitikken som har vært en ledetråd siden 1990-tallet og som de sårbare og samfunnet fremdeles sliter med å få gjennomført.

Kan det være at Midt-Telemark kommune spekulerer i at kommunen kommer på Robek og at de ikke får tatt opp nye lån til utvidelse av Bø skole? I så fall blir det svært trangt på Bø skole og det pedagogiske tilbudet blir sannsynligvis dårligere. Hva sier PPT da? Vil det da bli et bedre pedagogisk tilbud på Bø skole, eller får PPT mer å jobbe med og kommunen en større kostnad på litt lengre sikt? Når det ikke gir økonomisk gevinst, hvorfor er dette blitt en hastesak med overflytting før utvidelsen av Bø skole er sikret og står klar når elevene kommer?

Bø kunnskapspark. Ære være Helge Solberg og hans medhjelpere som jobber for en utvikling av Bø hotell og Bø kunnskapspark. Men her er kommunen også rundhåndet med bruk av penger. Midt-Telemark eiendomsselskap vil flytte fra kommuneeiendom (egentlig eiendomsselskapets eiendom), til kunnskapsparken og betale husleie der. Dessuten skal kommunen ikke ta ut utbytte av eiendomsselskapet de neste tre årene. Midt-Telemark eiendomsselskap er det eneste selskapet som kommunen er eneeier av og som går med overskudd! I tillegg gir kommunen en garanti på 3-4 millioner kroner dersom kokkelinja ikke blir opprettet i kunnskapsparken. Sannsynligheten for at det skal skje, skal jeg ikke komme inn på her.

Kommunen har bygningsmasse som ikke er i bruk, men velger å flytte ut deler av sin drift i økonomisk trange tider – det hadde ingen private aktører gjort.

Alle som har drevet næringsvirksomhet og fått økonomiske utfordringer vet at det er en ting som gjelder hvis du ikke skal gå konkurs: Det er å ha en klar og tydelig ledelse med fokus på styring av økonomien og mulige innsparing som rammer driften minst mulig. Kommunen kan ikke gå konkurs, men havner på Robek. Kommunen kan ikke bruke penger på andres gode intensjoner. Det vil i neste omgang slå tilbake på kommuneøkonomien med krav om enda større innsparinger seinere.