SLETTELIBERGJA: Brakkerigg som skal få nytt bruksområde.
SLETTELIBERGJA: Brakkerigg som skal få nytt bruksområde. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Er Midt-Telemark kommune på veg til å opprette ein spesialskule?

Hjemskolen, er ikke det en rettighet for alle barn?

Det planlegges å flytte barn fra Bø skole til Gvarv skole. Ikke alle barn, men barn med funksjonsnedsettelser.

Dette er noe NFU reagerer sterkt på. Dette er barn som er i faresonen for å bli utsatt for diskriminering og det er brudd på menneskerettighetene.

Kommunene er pålagt å sikre at barns rettigheter ivaretas fullt ut, det står i menneskerettsloven og Grunnlovens § 104.

FN sin rettighetskonvensjon til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, trådte i kraft i 2008. Denne konvensjonen skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser skal få oppfylt sine menneskerettigheter. Denne blei ratifisert i 2013, og siden da har norske myndigheter, både folkerettslig og politisk, forpliktet seg til å følge konvensjonens bestemmelser.

CRPD artikkel 7, omhandler menneskerettighetene til barn med funksjonsnedsettelser. Her legges det vekt på at barnets beste skal legges til grunn for alle handlinger som gjelder barn.

Artikkel 24, omhandler utdanning.

1. «Opplæring skal gis uten diskriminering, og på basis av like muligheter, og det skal sikre et inkluderende utdanningssystem».

2.a)«Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ikke stenges ute fra det allmenne utdanningssystemet på grunn av nedsatt funksjonsevne»

En inkluderende skole var målsetningen fra 1992, og i de siste 32 årene har visjonen vært at Norge ikke skulle ha spesialskoler. Det å samle barn med funksjonsnedsettelser på en plass, uten tilknytning til hjemskolen, kan begynne å ligne spesialskolene.

Hva vil en flytting av barn med funksjonsnedsettelser innebære for dem det gjelder?

Vil det være til barnas beste? En dialog med nærmeste pårørende og de det gjelder vil i slike saker være på sin plass.

Kristin og Birger Svela skriver i Bø blad 18. april. «Vi skulle ønske at noen hadde spurt oss om vi kunne tenke oss å flytte barna våre fra Bø til Gvarv skole før det ble lansert i arbeidspakkene rundt skolesammenslåing».

Med denne uttalelsen, forstår vi at det ikke har vært noen dialog, før prosessen er lansert. Dette er betenkelig.

Dersom brukermedvirkning uteblir, vil prosessen og mulighetene for endring møte motstand.

Til slutt vil vi påpeke at de barna som ikke får gå på hjemskolen sin, blir frarøvet klassetilhørigheten. Det å være tilknyttet en klasse er viktig for et inkluderende læringsmiljø og sosialt samspill med jevnaldrende. Et inkluderende læringsmiljø verdsetter mangfoldet. Og i forhold til nettopp det, vil vi dele noe vi har erfart fra eget liv, nemlig det at det også er av betydning for medelevers liv, det å erfare at vi er ulike. Foreldre har fortalt oss hvilken ressurs og betydning det har vært for deres barn, det å ha våre barn i klassen. Barns framtidige holdninger og verdier skapes , og hva slags samfunn ønsker vi oss?

Midt-Telemark Nfu ønsker et samfunn for alle, og oppfordrer samtidig kommunen til å tenke seg godt om i denne saken.