MEINING: Peder Rekkedal, Senterpartiet.
MEINING: Peder Rekkedal, Senterpartiet. FOTO: Hilde Eika Nesje

– Eg forstår at ordførar og formannskap vart vettskremde, men saka om Folkestad skule bør ikkje avgjerast i vår

Eg forstår at ordførar og formannskap vart vettskremde av administrasjonen sin presentasjon av økonomien til kommunen, då han vart presentert med eit budsjettgap på 90 millionar for  budsjett i år. Ved å auke eigedomsskatten kunne budsjettgapet reduserast til 80 millionar kroner. No i april vart budsjettgapet på nytt redusert med 20 millionar til 60 millionar kroner.

Dei samla budsjettgapa for dei fire åra som har gått i den nye kommunen, er i alt på omlag 200 millionar kroner (indikerte budsjettgap var mellom 40 og 60 millionar kroner kvart år). Rekneskapen viser ved utgangen av 2023 eit udekka underskot på 20 millionar kroner (dei to heileigde kommunale aksjeselskapa Gullbring AS og Midt-Telemark Byggeselskap AS hadde til saman 20 millionar kroner i omløpsmidlar ved utgangen av 2022. Det var midlar som stort sett har kome frå kommunen). Etter mi meining så syner rekneskapen betre den økonomiske statusen for kommunen enn budsjetta for dei aktuelle åra.

Driftsrekneskapen for 2023 viser likevel underskot på 30 millionar  kroner. Det skuldast i stor grad meirforbruk på barnevern, helsetenester og stønad til livsopphald. Skulesektoren brukar om lag same ressursmengde som det ein gjer i samanliknande kommunar.

Utfordringane er så store på dei nemnde områda at me må sjå på heile drifta i kommunen for å finne løysing. Vi har no fått rekneskap for 2023 som viser utgifter og inntekter på alle funksjonane. Det gir oss eit godt fundament for revidering av budsjettet for i år, og utarbeiding av økonomiplan for dei næraste åra. Det  må lagast meir presise og detaljert økonomiplan og budsjett (dette bad kommunestyret om alt ved utarbeiding av det første budsjettet i 2019).

Senterpartiet har ved siste val lova å oppretthalde eksisterande skulestruktur. Etter mi meining bør vi ikkje gjere større endringar i skulesektoren før vi også har gjort gode analyser og vurderingar av heile den kommunale organisasjonen.

Vi bør ta oss betre tid til å vurdere dei merknadene til saka som har kome inn. Kanskje bør vi også vurdere ei løysing med felles rektor/leiing for dei to skulane? Vi bør også sjå nærare på utbyggingsløysinga som er skissert for Bø barneskule.

Dersom skulen vert lagd ned, kan det kanskje verte etablert ein privatskule i området. I så fall blir det liten gevinst for kommunen ved å legge ned skulen.

Ut frå det eg her har nemnt bør saka vurderast vidare, og ho bør ikkje avgjerast no i vår. Utbygging bør planleggast og vere ferdig før ein i tilfelle slår saman skulane.